วันอังคาร ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๒

วันนี้ เวลา ๑๔.๑๒ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง
จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันมาฆบูชา ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง
ในโอกาสนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และพระเจ้าหลานเธอ
พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ โดยเสด็จในการนี้ด้วย
เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึง เสด็จเข้าพระอุโบสถ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดเทียนรุ่ง
และทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่งบูชา
พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร พระสัมพุทธพรรณี
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์ พระพุทธเลิศหล้านภาไลย
ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมาสน์ศิลา ทรงกราบ จากนั้น ผู้อำนวยการกองพระราชพิธี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเทียนชนวน ทรงหยิบเทียนชนวนจุดไฟที่โคมไฟฟ้า ซึ่งเจ้าพนักงานพระราชพิธีถือถวาย และพระราชทานเทียนชนวนที่ทรงจุดให้ผู้อำนวยการกองพระราชพิธี เชิญไปถวายเจ้าอาวาสพระอารามหลวง จุดเทียนรุ่งที่ทรงพระราชอุทิศพระราชทานไปจุดเป็นพุทธบูชา ณ วัดบวรนิเวศวิหาร วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม และวัดนิเวศธรรมประวัติ พระสงฆ์ ๓๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์ เสร็จแล้ว ทรงโปรยดอกมะลิที่ธรรมาสน์ศิลา และทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศน์พระราชทาน เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่ธรรมาสน์ ทรงจุดธูปเทียน
เครื่องทรงธรรม ทรงศีล พระเทพสังวรญาณ วัดบวรนิเวศวิหาร ถวายศีล และถวายพระธรรมเทศนา จบแล้ว
ทรงหลั่งทักษิโณทก แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระเทศน์ และทรงยืนประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ พระสงฆ์ถวายอดิเรก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงกราบที่หน้า
เครื่องนมัสการทองใหญ่ แล้วเสด็จออกจากพระอุโบสถ ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับ
เวลา ๑๖.๒๕ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่ง
อัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปพระราชทานประกาศนียบัตร ทุน และรางวัลแก่นักเรียนวชิราวุธวิทยาลัย
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ หอประชุมวชิราวุธวิทยาลัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราโชวาท ความว่า ตามที่ได้รายงานให้ทราบ
การจัดการศึกษาของวชิราวุธวิทยาลัยนับว่ามีความเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างมาก ทั้งในด้านการศึกษาวิชาการ
การฝึกฝนทักษะความสามารถ การเพิ่มพูนประสบการณ์ การสร้างเสริมลักษณะนิสัยที่ดี และการปลูกฝังคุณธรรม
ให้แก่นักเรียน คุณธรรมสำคัญประการหนึ่ง ซึ่งวชิราวุธวิทยาลัยได้ปลูกฝังอบรมนักเรียนมาเป็นอย่างดีโดยตลอด
ก็คือการเสียสละอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม การอยู่ร่วมกันเป็นสังคมนั้น ไม่ว่าจะเป็นสังคมขนาดเล็ก
เช่นโรงเรียน หรือสังคมขนาดใหญ่ เช่นชาติบ้านเมืองก็ตาม จำเป็นอย่างยิ่งที่คนเราจะต้องนึกถึงส่วนรวมให้มาก

/เพราะเราทุกคน…

– ๒ –

เพราะเราทุกคนก็ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของส่วนรวมทั้งสิ้น หากแต่ละคนยอมสละประโยชน์ส่วนตน หรือความสุข
ความสบายเฉพาะตน เพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมด้วยความเต็มใจยินดี และด้วยความปรารถนาดีต่อผู้อื่น อย่างจริงใจแล้ว ทุกคนก็ย่อมได้รับประโยชน์ร่วมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ทำประโยชน์เองนั้น ยังจะได้รับความอิ่มใจ และภาคภูมิใจอีกด้วย จึงขอให้นักเรียนพยายามฝึกฝนอบรมตนอย่างต่อเนื่อง ให้เป็นผู้มีความเสียสละอุทิศตน
เพื่อประโยชน์ส่วนรวม เพราะคุณธรรมข้อนี้จะช่วยเกื้อหนุนให้บุคคล สังคม และประเทศชาติ มีความเจริญรุ่งเรือง
และร่มเย็นเป็นสุข
เวลา ๑๘.๐๗ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อน “ปาบึก”
และผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ ด้วยการเป็นเจ้าของภาพเลโก้โมเสกพระบรมสาทิสลักษณ์ พระสาทิสลักษณ์
และเลโก้โมเดลจำลอง รวมทั้ง ผลงานภาพผ้าไหม ๓ มิติ และรับพระราชทานโล่ จากนั้น พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานเงิน ดังกล่าว เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อน “ปาบึก” และผู้ประสบอัคคีภัยชาวมอแกน
หมู่เกาะสุรินทร์ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ในโอกาสนี้ นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา และผู้แทน
ผู้ประสบอัคคีภัยชาวมอแกน ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ด้วย
ทั้งนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ที่สนใจ ร่วมโดยเสด็จ
พระราชกุศล ในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่ต่าง ๆ ด้วยการเป็นเจ้าของภาพเลโก้โมเสก
พระบรมสาทิสลักษณ์ พระสาทิสลักษณ์ และเลโก้โมเดลจำลองพระราชกรณียกิจที่สำคัญตั้งแต่รัชกาล ที่ ๑
ถึงรัชกาล ที่ ๑๐ จำนวน ๒๗ ชิ้น รวมทั้ง ผลงานภาพผ้าไหม ๓ มิติ จำนวน ๔ ภาพ ที่จัดแสดงในงานอุ่นไอรัก
คลายความหนาว “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” โดยมี คณะบุคคลผู้ร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลในครั้งนี้
จำนวน ๑๙ คณะ
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๗.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล
เนื่องในวันมาฆบูชา ณ พุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
อนึ่ง เมื่อวันจันทร์ ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๓ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระตำหนักภูพาน ราชนิเวศน์ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ พระตำหนักภูพาน ราชนิเวศน์ เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์
พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหาดทรายเพ อำเภอท่าอุเทน
จังหวัดนครพนม ซึ่งเปิดสอนชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ ๖ ปัจจุบันมีนักเรียน ๔๑ คน ได้ดำเนินโครงการ
พระราชดำริ ทั้งหมด ๘ โครงการ เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดี พึ่งพาตนเอง และทำประโยชน์แก่ชุมชนได้
ปัจจุบันมีนักเรียนในพระราชานุเคราะห์เป็นครูคุรุทายาท และกลับมาสอนที่โรงเรียนเดิม การเพิ่มศักยภาพวิชาการ เทคโนโลยีควบคู่กับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ผ่านการเรียนการสอนและกิจกรรมสหกรณ์ ให้เด็กรับผิดชอบตนเอง

/จากนั้น…

– ๓ –

จากนั้น ทอดพระเนตรการสาธิตการทำไม้กวาดดอกหญ้า เครื่องจักสาน และสิ่งประดิษฐ์ง่าย ๆ จากสิ่งใกล้ตัว
เพื่อให้รู้และเข้าใจการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ด้านโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน มีการปลูกผัก เลี้ยงไก่
เลี้ยงปลา และแปรรูปผลผลิตจำหน่ายผ่านสหกรณ์ร้านค้า ในการนี้ พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทาน
และสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) พิจารณาก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำเพื่อช่วยเหลือพื้นที่เกษตรของโรงเรียน และของราษฎร ตามโครงการพระราชดำริ เป็นการส่งเสริมและขยายการพัฒนาเด็ก เยาวชน ชุมชน โดยให้โรงเรียนเป็นศูนย์เรียนรู้ไปสู่ชุมชน
ส่งผลให้ชุมชนเข้มแข็ง เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลพึ่งพากันระหว่างชุมชน หน่วยงาน และโรงเรียน เสร็จแล้ว ทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ และหน่วยแพทย์พระราชทานที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกให้บริการตรวจรักษาราษฎรในพื้นที่ สมควรแก่เวลา จึงเสด็จพระราชดำเนินกลับพระตำหนักภูพาน
ราชนิเวศน์ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร