วันอังคาร ที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2567

วันอังคารที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2567

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๑๙ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๗

วันนี้ เวลา ๑๑.๒๘ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อประทับเครื่องบินของสายการบินสวิสอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ แอลเอ็กซ์ ๑๘๑ เสด็จเยือนสมาพันธรัฐสวิส ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗
ในการเสด็จเยือนครั้งนี้ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จะทรงหารือกับองค์การอนามัยโลกเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือทางวิชาการ
ในการจัดประชุมวิทยาศาสตร์นานาชาติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ครั้งที่ ๙ ในหัวข้อ ความท้าทายของสุขภาพหนึ่งเดียว :
บทบาทของวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเคมี ซึ่งกำหนดจัดการประชุม ระหว่างวันที่ ๑๕ ถึงวันที่ ๑๘ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๗ ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพมหานคร และแนวทางความร่วมมือด้านพิษวิทยาอนามัยสิ่งแวดล้อม ณ สำนักงานใหญ่องค์การอนามัยโลก นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๑.๐๗ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังศุโขทัย ไปทรงเป็นองค์ประธานงานแสดง “แฟชั่น พรีเซนเทชัน สปริง/ซัมเมอร์ ๒๐๒๔” (Fashion Presentation Spring/Summer 2024) ภายใต้ชื่อ “SIRIVANNAVARI” ณ บ้านเลขที่ ๑
ซอยเจริญกรุง ๓๐ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
อนึ่ง เมื่อวันจันทร์ ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๔๖ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน
รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง ไปทอดพระเนตร
โครงการผลิตแพะพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” พื้นที่ภาคใต้ และโครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร
ทรงเปิดศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” พื้นที่ภาคใต้ และอาคารบรรจุเมล็ดพันธุ์
พระราชทาน (ออนไลน์) กับทรงเยี่ยมสโมสรค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ณ ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร อำเภอทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
ครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึง ประทับรถรางพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังโครงการผลิต
แพะพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” พื้นที่ภาคใต้ ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร พระราชทานพระราชวโรกาสให้
พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ ๔ กราบบังคมทูลรายงานภาพรวมการดำเนินโครงการทหารพันธุ์ดี
ซึ่งเป็นโครงการที่ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ร่วมกับกองทัพภาคที่ ๔ สนองพระราชดำริจัดตั้งขึ้น
เมื่อปี ๒๕๖๓ เพื่อให้ทหารเกณฑ์ที่สนใจด้านการเกษตร เรียนรู้ขั้นตอนและกระบวนการปลูกผักปลอดภัย
นำเมล็ดพันธุ์พระราชทานกลับไปปลูกที่บ้าน และนำประสบการณ์ที่ได้รับ ไปขยายผลสู่ภูมิลำเนา เพื่อสร้างประโยชน์
แก่ชุมชน ต่อจากนั้น ทอดพระเนตรโครงการผลิตแพะพระราชทาน ฯ ซึ่งมณฑลทหารบกที่ ๔๓ เริ่มโครงการ ฯ
ตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ ในพื้นที่ ๔๖ ไร่ ปัจจุบันมีแพะ จำนวน ๗๑ ตัว ส่วนใหญ่เป็นพันธุ์ลูกผสมบอร์ ในโอกาสนี้

/ พระราชทานชื่อ …

-๒-

พระราชทานชื่อลูกแพะเกิดใหม่ พันธุ์บอร์ จำนวน ๒ ตัว และพระราชทานพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์แพะพันธุ์แบล็คเบงกอล
ที่มูลนิธิชัยพัฒนาน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย กับพระราชทานพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์แพะพันธุ์บอร์ และ
พันธุ์แองโกลนูเบียน ที่กรมปศุสัตว์น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย แก่โครงการผลิตแพะพระราชทาน ฯ ด้วย
ในตอนบ่าย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประทับรถรางพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน”
พื้นที่ภาคใต้ และอาคารบรรจุเมล็ดพันธุ์พระราชทาน (ออนไลน์) ซึ่งตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๕๖๕ โดยมีมณฑลทหารบกที่ ๔๓
กองพลทหารราบที่ ๕ และกองบัญชาการช่วยรบที่ ๔ ร่วมผลิตเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน อาทิ กะเพราเขียว ถั่วฝักยาวสีม่วงสิรินธร เบอร์ ๑ กระเจี๊ยบเขียว ฟักทอง และถั่วพู ต่อจากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตร
การผลิตน้ำส้มควันไม้ การใช้สารชีวภัณฑ์ และน้ำหมักชีวภาพ โครงการทดลองเลี้ยงกบจานนา และโครงการสมุนไพรเพื่อประชาชน แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังสโมสรค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ในโอกาสนี้ พระราชทานพระราชดำรัส
เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่กำลังพลและผู้ปฏิบัติงาน สมควรแก่เวลา จึงประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง
จากสนามเฮลิคอปเตอร์ ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปยังสนามบินกองทัพภาคที่ ๔
ค่ายวชิราวุธ เพื่อประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมทวินโลตัส อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช