วันอังคาร ที่ 19 เมษายน พ.ศ.2565

วันอังคารที่ 19 เมษายน พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสานัก พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๑๙ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๕
วันนี้ เวลา ๐๘.๑๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระตาหนักธงน้อย อาเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ไปทรงเป็น องค์ประธานการประชุมสัมมนา “รักษ์ป่าน่าน” ครั้งที่ ๕ ณ ศูนย์การเรียนรู้และบริการวิชาการ เครือข่ายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
เวลา ๑๓.๐๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุและอาคารฉุกเฉิน
อาคารรังสี และอาคารจอดรถ ณ โรงพยาบาลน่าน อาเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
เวลา ๑๗.๑๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินไปยังท่าอากาศยานน่านนคร อาเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
และจังหวัดมหาสารคาม ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕
ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ เรือนรับรองที่ประทับ สานักงานชลประทานที่ ๖ อาเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๒.๓๒ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ไปยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕
ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ ตาหนักพิมานมาศ อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี