วันอังคาร ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2563

วันอังคารที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๒๐ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
วันนี้ เวลา ๑๖.๔๔ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากเรือนรับรองที่ประทับ พระตาหนัก ภูพานราชนิเวศน์ อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายด้วย
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๐๘.๕๕ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา รองประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ นา ผู้สนับสนุนกิจการ และผู้บริจาคเงิน สมทบทุนมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานของที่ระลึก และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน จากนั้น ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ต่อจากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้ หม่อมราชวงศ์เกษมสโมสร เกษมศรี เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ฯ ในโอกาสนี้ หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาทร เทวกุล และนายศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
อนึ่ง เมื่อวันจันทร์ ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๒๐.๓๓ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดาเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
ในวันเดียวกันนั้น เวลา ๑๙.๑๐ น. สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดาเนิน ไปยังลานหน้าอาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ และทอดพระเนตรการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์พระราชทาน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ กองแพทย์หลวง และโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดสกลนคร ออกหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพและทันตกรรมแก่ราษฎร โดยมี ผู้มารับบริการ ๖๑๙ คน และทรงรับผู้ป่วยไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ ๗ คน จากนั้น ทรงเยี่ยมราษฎรที่เข้าร่วมโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-๑๙ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งขึ้น เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ตกงาน ขาดรายได้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ มีการจ้างงาน ส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้ด้านเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรแบบผสมผสาน เน้นการปฏิบัติจริง ซึ่งในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดาเนินโครงการ ฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-๑๙ รวม ๑๐ แห่ง ส่งผลให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ สามารถนาความรู้ไปปรับใช้ ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจาวัน พัฒนาเป็นอาชีพสร้างรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว รวมทั้งถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน