วันอังคาร ที่ 20 เมษายน พ.ศ.2564

วันอังคารที่ 20 เมษายน พ.ศ.2564

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๒๐ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๔

วันนี้ เวลา ๑๘.๕๒ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง ตามลำดับดังนี้
– นายมุศเฏาะฟา มะฮ์มูด มุศเฏาะฟา เอลกูนี (Mr. Moustapha Mahmoud Moustapha Elkouny) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง
เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ประจำประเทศไทย
ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ประจำประเทศไทย นายมุศเฏาะฟา มะฮ์มูด มุศเฏาะฟา เอลกูนี เคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ด้านกิจการรัฐสภา มาก่อน
– นางมิลลิเซนต์ ครุซ-ปาเรเดส (Mrs. Millicent Cruz-Paredes) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม
แห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทย
ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
ประจำประเทศไทย นางมิลลิเซนต์ ครุซ-ปาเรเดส เคยดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ มาก่อน
– นายตีแยรี มาตู (Mr. Thierry Mathou) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทย
ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส
ประจำประเทศไทย นายตีแยรี มาตู เคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมเอเชีย-โอเชียเนีย กระทรวงกิจการยุโรป
และการต่างประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส มาก่อน
– นายรัคมัต บูดีมัน (Mr. Rachmat Budiman) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำประเทศไทย
ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำประเทศไทย นายรัคมัต บูดีมัน เคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้ตรวจราชการ กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย มาก่อน
– นายมุฮัมมัด อับดุล ฮัย (Mr. Mohammed Abdul Hye) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำประเทศไทย

/ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่ง …
– ๒ –

ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำประเทศไทย นายมุฮัมมัด อับดุล ฮัย เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย มาก่อน
– นายจูเวา บือร์นาร์ดู ดือ โอลีเวย์รา มาร์ตินช์ ไวน์ชไตน์ (Mr. João Bernardo de Oliveira Martins Weinstein) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง
เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐโปรตุเกสประจำประเทศไทย
ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐโปรตุเกส
ประจำประเทศไทย นายจูเวา บือร์นาร์ดู ดือ โอลีเวย์รา มาร์ตินช์ ไวน์ชไตน์ เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูต
สาธารณรัฐโปรตุเกสประจำรัฐอิสราเอล มาก่อน
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๐๙.๑๒ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นำ คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็ก
และเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร กรมปศุสัตว์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย นำ นายทาเคโอะ โนดะ ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) และคณะ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรม “ยูเมะพลัส ส่งต่อ…ความห่วงใย”
ปีที่ ๘ เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและรักษาโรคมะเร็งแก่ผู้ด้อยโอกาส ผ่านสภากาชาดไทย
– นายวิทยา วัฒนโสภณวงศ์ ประธานกรรมการมูลนิธิเผยแผ่คุณธรรมเพื่อการสงเคราะห์ จีจินเกาะ นำ คณะกรรมการมูลนิธิ ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศล
ตามพระราชอัธยาศัย และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผ้าห่มกันหนาว เพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย
กับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรูปหล่อทองคำ รูปหล่อสำริด หนังสือ และสิ่งของที่ระลึก
– รองศาสตราจารย์ตรีศิลป์ บุญขจร นายกสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำ ผู้ได้รับรางวัลเสฐียรโกเศศวิถีกีรติชน เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานประกาศนียบัตร
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ดังนี้
๑. สาขาภาษาไทย ศาสตราจารย์กิตติคุณ กาญจนา นาคสกุล
๒. สาขานิรุกติศาสตร์ รองศาสตราจารย์นววรรณ พันธุเมธา
๓. สาขาคติชนวิทยา ศาสตราจารย์พิเศษประคอง นิมมานเหมินท์
๔. สาขาวรรณคดีและการแปล ศาสตราจารย์กิตติคุณ กุสุมา รักษมณี