วันอังคาร ที่ 21 กันยายน พ.ศ.2564

วันอังคารที่ 21 กันยายน พ.ศ.2564

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๒๑ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๔

วันนี้ เวลา ๐๘.๕๗ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ ฯ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านสำนักเอาะ อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ครั้งที่ ๖/๑๐๔๕ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์
ในการนี้ ทรงรับฟังรายงานข้อมูลพื้นฐานและผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ฯ และรายงานผลการเรียนของนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ต่อจากนั้น ทอดพระเนตรกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การสาธิต
การสอนวิชาสุขศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ เรื่องฟันของเรา การเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล เรื่องสิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก กิจกรรมห้องสมุด สหกรณ์นักเรียน ห้องพยาบาล การประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม การงานอาชีพนักเรียน ได้แก่ การสาธิตการทำไข่ไก่ดองสมุนไพร ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตร
และการสาธิตการระบายลวดลายกระเป๋าผ้าด้วยสีอะคริลิค เสร็จแล้ว ทอดพระเนตรกิจกรรมการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ได้แก่ การปลูกผักและไม้ผล การปศุสัตว์ และการประมง กิจกรรมการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ การแสดงมโนราห์ ในโอกาสนี้ พระราชทานพระราชดำรัส เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่และสร้างขวัญกำลังใจแก่คณะครู และนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านสำนักเอาะ
เวลา ๑๓.๐๒ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ ฯ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมหาราช ๑ อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ครั้งที่ ๖/๑๐๔๖ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์
ในการนี้ ทรงรับฟังรายงานข้อมูลพื้นฐานและผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ฯ และรายงานผลการเรียนของนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ต่อจากนั้น ทอดพระเนตรกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การสาธิต
การสอนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ เรื่องการคูณแบบเวทคณิต การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ชั้นอนุบาล กิจกรรมห้องสมุด สหกรณ์นักเรียน ห้องพยาบาล การประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรนักเรียน ได้แก่ การทำกล้วยฉาบเค็ม การอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ การทำขนมเจาะหู การงานอาชีพนักเรียน ได้แก่ ช่างตัดผม เสร็จแล้ว ทรงรับฟังรายงานผลการดำเนินงาน
ของกลุ่มอาชีพประชาชน ตามพระราชดำริ “บ้านน้ำเชี่ยว” และทอดพระเนตรกิจกรรมการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ได้แก่ การปลูกผักและไม้ผล การปศุสัตว์ และการประมง ในโอกาสนี้ พระราชทานพระราชดำรัส เพื่อเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติหน้าที่และสร้างขวัญกำลังใจแก่คณะครู และนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมหาราช ๑
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๑๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พระธรรมธัชมุนี ประธานคณะกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิ ฯ และ
คณะอนุกรรมการโครงการรางวัลบัณฑิตดีเด่นยอดเยี่ยม และบัณฑิตดีเยี่ยม นำ พระภิกษุ สามเณร และผู้ได้รับรางวัลจากการจัดทำโครงการดังกล่าว เฝ้า และเฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้

/ – พระภิกษุ …
– ๒ –

– พระภิกษุ สามเณร สำนักเรียนพระปริยัติธรรมวัดปทุมวนาราม ผู้สอบไล่ได้ประโยคบาลีสนามหลวง ประจำปี ๒๕๖๔ เฝ้า รับการถวายทุนส่งเสริมการศึกษา
– บัณฑิตดีเด่นยอดเยี่ยม สาขาวิชาแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ และเภสัชศาสตร์
เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานโล่รางวัล และเข็มกลัดมูลนิธิ ฯ
– บัณฑิตดีเยี่ยม สาขาวิชาแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ และเภสัชศาสตร์ เฝ้าทูลละอองพระบาท
รับพระราชทานเกียรติบัตร และเข็มที่ระลึกมูลนิธิ ฯ
– นักศึกษาสาขาวิชาแพทยศาสตร์ เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานทุนการศึกษา