วันอังคาร ที่ 21 มกราคม พ.ศ.2563

วันอังคารที่ 21 มกราคม พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๒๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
วันนี้ เวลา ๐๘.๕๖ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินไปทรงเปิดศูนย์การแพทย์มหิดลบารุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ ณ โครงการจัดตั้งวิทยาเขต นครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล อาเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
อนึ่ง เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๒๕ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถบัสพระที่นั่ง ไปทอดพระเนตรโบราณวัตถุ ณ หอวัฒนธรรมนิทัศน์วัดโคกหม้อ (พรหมานุสรณ์) อาเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ครั้นเสด็จพระราชดาเนินถึงทรงพระดาเนินไปยังบริเวณชั้นที่ ๑ ทอดพระเนตรการเก็บรวบรวม สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจาวัน อาทิ ผ้าทอโบราณ ที่มีลวดลายเป็นเอกลักษณ์ เช่น ลายหมี่ตา ลายหมี่หลวง และลายขอคาเดือน สาหรับชั้นที่ ๒ เก็บรวบรวมพระพุทธรูปโบราณในสมัยต่าง ๆ ที่ขุดพบ รวมถึงเครื่องเบญจรงค์ หอวัฒนธรรมนิทัศน์วัดโคกหม้อ (พรหมานุสรณ์) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๕๓๒ จากนั้น ทอดพระเนตรการแสดงของผู้สูงอายุกลุ่มชาติพันธุ์ลาวครั่ง และทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์งานฝีมือของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวครั่งในพื้นที่ต่าง ๆ อาทิ งานจักสาน และงานทอผ้าของกลุ่มชาติพันธุ์บ้านโคกหม้อ งานทอผ้ากลุ่มชาติพันธุ์บ้านหนองตาเถร จังหวัดกาแพงเพชร ที่นาผ้าซิ่นตีนจกอายุกว่า ๒๐๐ ปี มาจัดแสดง และกลุ่มชาติพันธุ์บ้านหนองเหมือด จังหวัดกาแพงเพชร นาเครื่องดนตรีและเครื่องจักสานมาจัดแสดง กลุ่มชาติพันธุ์ลาวครั่ง เป็นคนไทยเชื้อสายลาว ที่อพยพมาจากหลวงพระบางในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยตั้งถิ่นฐานกระจายอยู่ในพื้นที่ จังหวัดเลย เพชรบูรณ์ สุพรรณบุรี ชัยนาท อุทัยธานี พิจิตร นครสวรรค์ และกาแพงเพชร สาหรับตาบลโคกหม้อมีคนไทยเชื้อสายลาวครั่งกระจายอยู่ทั้ง ๕ หมู่บ้าน สมควรแก่เวลา จึงประทับรถบัสพระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินกลับที่ประทับแรม บ้านอุทัย ๙๐๕ อาเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี