วันอังคาร ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2565

วันอังคารที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๒๑ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๕

วันนี้ เวลา ๑๗.๓๔ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นำ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ตามลำดับดังนี้
– รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กราบบังคมทูลเบิก
บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ จำนวน ๖๔ ราย
ที่ยังไม่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร เนื่องจากติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานปริญญาบัตร เป็นกรณีพิเศษ
– รองศาสตราจารย์มานิตย์ จุมปา อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กราบบังคมทูลเบิก
บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒
จำนวน ๕๖ ราย ที่ยังไม่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร เนื่องจากติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานปริญญาบัตร เป็นกรณีพิเศษ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงรับทราบถึง
ความตั้งใจของบัณฑิตและทรงเข้าพระราชหฤทัยในการที่บัณฑิตไม่สามารถจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ในช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(COVID-19) ซึ่งถึงแม้ว่าจะมีจำนวนไม่มากนัก แต่ก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บัณฑิต
ที่ยังไม่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรด้วยเหตุดังกล่าว เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทาน
ปริญญาบัตร เป็นกรณีพิเศษ ในวันนี้ ยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่บัณฑิตและ
ครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้
ในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์พิเศษนรนิติ เศรษฐบุตร นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระพุทธรูป “พระพุทธธรรมนาถมุนี” แด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และรองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระพุทธรูป “พระพุทธลีลามหามุนี ปัญญาสมวรรษดิถี
ไทยคดีศึกษาภิวัฒน์” แด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ต่อจากนั้น

/เวลา …

 

– ๒ –

เวลา ๑๗.๕๙ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และประธานที่ปรึกษาสมาคมแม่บ้านมหาดไทย นำ นางวันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย พร้อมด้วย
คณะกรรมการบริหารสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัด และประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผ้าลายประจำจังหวัด จำนวน ๗๖ ผืน
แด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕
ด้วยสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจและโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรในทุกภูมิภาคของประเทศ
พระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในการสืบสาน รักษา และต่อยอดพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงห่วงใยราษฎรทรงทุ่มเทกำลังพระวรกาย
ในการพระราชทานความช่วยเหลือ และทรงให้ความสำคัญผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน
โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน
มาจำหน่ายในบริเวณพื้นที่จัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในแต่ละภูมิภาค ในห้วงเดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๓
ที่จังหวัดสกลนคร จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดสุราษฎร์ธานีและได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎร
และผู้ประกอบการในช่วงพักพิธีพระราชทานปริญญาบัตรทุกวัน ทรงมีพระราชปฏิสันถารและพระราชทานกำลังใจแก่ราษฎรและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ซึ่งในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแต่ละครั้ง ทรงเป็นแบบอย่างในการฉลองพระองค์ด้วยผ้าไหมและผ้าพื้นเมืองซึ่งมีลายผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น สะท้อนให้เห็นถึงน้ำพระราชหฤทัย
อันลึกซึ้งที่ทรงเห็นคุณค่าของผ้าไหม และผ้าพื้นเมือง และทรงมีพระราชปณิธานที่จะทรงสืบสานและอนุรักษ์งานศิลป์ให้ดำรงไว้ในแผ่นดิน ในการนี้ กระทรวงมหาดไทยและสมาคมแม่บ้านกระทรวงมหาดไทย จึงได้ร่วมกัน
สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี โดยให้จังหวัดต่าง ๆ ทั้ง ๗๖ จังหวัด
ได้ศึกษาและค้นหาเอกลักษณ์ผ้าพื้นเมืองของจังหวัด เพื่อออกแบบและพัฒนาเป็นลายผ้าเอกลักษณ์ประจำจังหวัด อาทิ ผ้าลายกาบบัว จังหวัดอุบลราชธานี ผ้าลายหงส์ในโคม จังหวัดเชียงใหม่ และผ้าลายพิกุลพลอย จังหวัดนราธิวาส
ซึ่งเอกลักษณ์ของผ้าประจำจังหวัดต่าง ๆ ที่บ่งบอกถึงการผสมผสานอัตลักษณ์ความหลากหลายของเชื้อชาติ ขนบธรรมเนียมประเพณี ค่านิยม วิถีชีวิต และเป็นมนต์เสน่ห์ของศิลปวัฒนธรรมคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ความเป็นไทย
ให้คงอยู่คู่แผ่นดินต่อไป