วันอังคาร ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2563

วันอังคารที่ 22 กันยายน พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๒๒ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๓

วันนี้ เวลา ๐๘.๒๑ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากเรือนรับรองพิกุลทอง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ พระตำหนัก ทักษิณราชนิเวศน์ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีวันคล้าย
วันสถาปนากรมทหารราบที่ ๑๕๒ ค่ายสิรินธร ครบรอบปีที่ ๔๐ ณ กรมทหารราบที่ ๑๕๒ ค่ายสิรินธร อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
อนึ่ง เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๔๓ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม
ไปยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรแปลงสาธิตการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด บ้านโคกชุมบก อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
ครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงแปลงสาธิตการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ กราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับการดำเนินงานในพื้นที่ศูนย์ ฯ สาขาที่ ๔ บ้านโคกอิฐ-โคกใน บ้านยูโย บ้านโคกชุมบก จากนั้น ทอดพระเนตรแปลงสาธิตการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด และติดตามการดำเนินงานพัฒนาการเกษตรให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และความต้องการของเกษตรกร ซึ่งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ดำเนินการเป็นสาขาที่ ๔ การพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดให้สามารถทำการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ เพื่อเป็นต้นแบบให้กับเกษตรกร
โดยใช้หินปูนฝุ่นปรับปรุงดินจนประสบผลสำเร็จ เริ่มฝึกอบรมให้กับเกษตรกรเมื่อพ.ศ. ๒๕๔๗ และยังเป็นพื้นที่ต้นแบบสร้างแรงจูงใจให้กับเกษตรกรในการศึกษาเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการน้ำ ซึ่งกรมชลประทานได้น้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาปฏิบัติ ในโอกาสนี้ พระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวและเมล็ดพันธุ์ผักที่ได้จากการดำเนินงานโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์สำรอง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในยามวิกฤตแก่ผู้แทนเกษตรกร ด้วย
ในวันเดียวกันนั้น เวลา ๑๔.๒๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานฟาร์มตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้า ฯ
พระบรมราชินีนาถ บ้านรอตันบาตู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
ครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงฟาร์มตัวอย่าง ฯ พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายสุชาติ ใจดี
เจ้าหน้าที่งานในพระองค์ ระดับ ๗ กราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับการดำเนินงานฟาร์มตัวอย่าง ฯ ซึ่งตั้งขึ้นเมื่อ
พ.ศ. ๒๕๔๗ เพื่อสนองพระราชเสาวนีย์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เพื่อช่วยเหลือครอบครัวเจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบใน ๓ จังหวัดภาคใต้
และเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยของจังหวัด เป็นแหล่งเรียนรู้กิจกรรม ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านพืชเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านปศุสัตว์ ด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และด้านการแปรรูปผลผลิต ในการนี้ ทอดพระเนตรโครงการสะพานทางเดิน

/ศึกษา …

– ๒ –

ศึกษาธรรมชาติริมแม่น้ำบางนรา และทอดพระเนตรต้นลำพู ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
และสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
ทรงปลูกเป็นที่ระลึก ในโอกาสนี้ ทรงปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด และปลาพื้นเมือง ๙ ชนิด จำนวน ๙๙ ตัว ลงสู่แม่น้ำบางนรา
เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาแปดเหลี่ยม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นำ คณะข้าราชการและเกษตรกร
ผู้ปลูกไม้ผลและแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรของจังหวัดนราธิวาส เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย
ผลไม้และของดีเมืองนรา จากนั้น ทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ “หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์” ของจังหวัดชายแดนภาคใต้
อาทิ วิสาหกิจชุมชนส้มแขกกาลิซา กลุ่มผ้าทอบ้านตอหลัง วิสาหกิจชุมชนแม่บ้าน กองพลทหารราบที่ ๑๕
ค่ายกัลยาณิวัฒนา และกลุ่มอัลฮามีนบาติก จังหวัดนราธิวาส กลุ่มวิสาหกิจชุมชนอาหารทะเล เพื่อสุขภาพปัตตานี
จังหวัดปัตตานี กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกล้วยหินนังตา และกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร จังหวัดยะลา
สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับที่ประทับแรม เรือนรับรองพิกุลทอง
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส