วันอังคาร ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2564

วันอังคารที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2564

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๒๒ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๔

เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๔๙ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน
รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโครงการทหารพันธุ์ดีน่าน
อำเภอภูเพียง และโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
ครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงโครงการทหารพันธุ์ดีน่าน อำเภอภูเพียง เสด็จเข้าศาลาพันธุ์ดีรวมใจ
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ผู้บัญชาการกรมมณฑลทหารบกที่ ๓๘ กราบบังคมทูลรายงานความก้าวหน้า
ของโครงการทหารพันธุ์ดีน่าน จากนั้น ทอดพระเนตรโครงการทหารพันธุ์ดี ในฐานปฏิบัติการแสงเพ็ญ
โดยมณฑลทหารบกที่ ๓๘ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนองพระราชดำริ ผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก และพันธุ์ปศุสัตว์ที่ดี เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรในจังหวัดน่านและพื้นที่ใกล้เคียง ทั้งนี้ มีการเพาะพันธุ์ไก่พันธุ์พื้นเมือง ๓ สายพันธุ์ ได้แก่ ไก่กระดูกดำพระราชทาน ไก่ประดู่หางดำ ไก่เหลืองหางขาว “เพื่อนช่วยเพื่อน” และเป็ดพันธุ์บางปะกง
เพื่อมอบให้แก่ชุมชนและโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียง นอกจากนี้ ศูนย์ผลิตพันธุ์กบพระราชทาน ได้ทำการเพาะพันธุ์กบ ๓ สายพันธุ์ ได้แก่ กบนาจังหวัดน่าน กบทุ่งกุลาจังหวัดสุรินทร์ และกบจานนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เพื่อมอบให้แก่โรงเรียนในโครงการชุมชนเบิกบานอาหารปลอดภัย ๔ โรงเรียน สำหรับโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” ได้ทำการปลูกพริกขี้หนูหัวเรือ ผักกวางตุ้ง และถั่วพู เพื่อมอบให้แก่ประชาชน
ในพื้นที่อำเภอภูเพียง และอำเภอเวียงสา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ร่วมถึงผู้ป่วย และผู้พิการอีกด้วย ในโอกาสนี้ พระราชทาน
พระราชดำรัสแก่คณะทำงานโครงการทหารพันธุ์ดี เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ และสร้างขวัญกำลังใจต่อไป
ในตอนบ่าย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง ฯ ทอดพระเนตรการส่งเสริม
การปลูกข้าวเหนียวพันธุ์น่าน ๕๙ และกระบวนการปรับปรุงพันธุ์ข้าวธัญสิริน กับพันธุ์ข้าว กข ๖ ณ แปลงผลิต
เมล็ดพันธุ์ข้าวเหนียวน่าน ๕๙ บ้านถืมตอง ตำบลถืมตอง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ซึ่งมีคุณสมบัติเด่น
คือ ไวต่อช่วงแสง ต้านทานโรคใบไหม้ ทรงต้นเตี้ย ให้ผลผลิตสูง และเป็นที่นิยมสำหรับการบริโภค ในการนี้
ทรงหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวเหนียวพันธุ์น่าน ๕๙ ลงในถาดเพาะพันธุ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล และทรงปล่อยปูนา
ลงในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ฯ เพื่อขยายพันธุ์ นอกจากนี้ ยังมีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปูนา และข้าวเหนียวน่าน ๕๙ ได้แก่ น้ำปู๋ อ่องปู และข้าวหลาม เป็นต้น โดยมีประชาชนเข้าร่วมโครงการ ฯ จำนวน ๒๗๑ ครัวเรือน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการปลูกผักสวนครัว การเก็บเมล็ดพันธุ์ เพื่อนำไปเพาะปลูกสำหรับบริโภค และนำไปจำหน่ายเป็นรายได้เสริม เสร็จแล้ว ทอดพระเนตรกิจกรรมกาดน้อยและความผูกพันของชุมชนกับลำน้ำสมุน ซึ่งเป็นตัวอย่างของการน้อมนำแนวพระราชดำริมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับชุมชนต่อไป ในการนี้ พระราชทาน
เมล็ดพันธุ์แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายอำเภอเมืองน่าน และผู้แทนกลุ่มโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง
ในกลุ่มบ้านถืมตอง เพื่อนำไปขยายผล ในโอกาสนี้ พระราชทานพระราชดำรัสแก่กลุ่มผู้แทนราษฎรตำบลถืมตอง เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินโครงการ ฯ และสร้างขวัญกำลังใจต่อไป สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับที่ประทับแรม พระตำหนักธงน้อย อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน