วันอังคาร ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2566

วันอังคารที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2566

 

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๒๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖

วันนี้ เวลา ๑๐.๐๖ น. (เวลาท้องถิ่น) สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่ง จากโรงแรมแฟร์มอนต์ แกรนด์ โฮเต็ล เจนีวา ซึ่งเป็นที่ประทับแรม ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ไปยังสำนักงานองค์การอนามัยโลก นครเจนีวา ในโอกาสนี้ ทรงบรรยายสรุปเกี่ยวกับกิจกรรมความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และองค์การอนามัยโลก ในฐานะที่สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ได้รับการแต่งตั้งจากองค์การอนามัยโลก ให้เป็นศูนย์ความร่วมมือขององค์การอนามัยโลก ตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ โดยเป็นศูนย์แห่งความเป็นเลิศด้านการวิจัยและวิชาการ ที่มีศักยภาพในการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม พิษวิทยา และการประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยงจากสารเคมี
พร้อมถ่ายทอดความรู้จากงานวิจัยด้านความปลอดภัยของสารเคมีที่มีพิษต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ในการนี้
ทรงหยิบยกประเด็นปัญหาด้านมลพิษทางอากาศ ซึ่งสถาบันวิจุฬาภรณ์ ได้ศึกษาวิจัยผลกระทบที่มีผลต่อสุขภาพมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ทั้งสารก่อมะเร็ง และฝุ่นละอองขนาดเล็ก โดยเฉพาะผลกระทบในกลุ่มประชากรที่อาจมีความเสี่ยงมากกว่าบุคคลทั่วไป เช่น เด็ก ผู้สูงอายุ และสตรีมีครรภ์ ซึ่งเป็นหัวข้อที่องค์การอนามัยโลก และ
นานาประเทศ ตระหนักถึงความจำเป็นที่ต้องช่วยกันจัดการลดระดับสารพิษในสิ่งแวดล้อม ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ จากนั้น ทรงหารือกับองค์การอนามัยโลก ในการจัดการประชุมวิทยาศาสตร์นานาชาติ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ครั้งที่ ๙ ซึ่งจะเป็นโอกาสอันดีสำหรับความร่วมมือ ในการเผยแพร่แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความก้าวหน้างานวิจัย ตามแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว (One Health) ระหว่างนักวิชาการด้านการแพทย์ การสาธารณสุข และวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องจากทั่วทุกมุมโลก อันจะนำไปสู่ความร่วมมือระดับชาติ ภูมิภาค และนานาชาติ ในการยกระดับคุณภาพชีวิตและการพัฒนาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ต่อจากนั้น ทรงหารือแนวทางความร่วมมือกับองค์การอนามัยโลก
เพื่อนำไปพิจารณาหามาตรการในการแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เสร็จแล้ว ทรงรับฟังการบรรยายของเจ้าหน้าที่องค์การอนามัยโลก ซึ่งได้นำเสนอการทำงานร่วมกัน เพื่อแนวคิดริเริ่ม สุขภาพหนึ่งเดียว และหัวข้อ โรคพิษสุนัขบ้าและโรคเขตร้อนที่ถูกละเลย พร้อมกันนี้ หัวหน้าฝ่ายการระบาดของโรคในสัตว์ ได้กล่าวสดุดีพระเกียรติคุณสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่ทรงมุ่งมั่นในการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน ซึ่งความร่วมมือกับสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ จะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับงานขององค์การอนามัยโลก เพื่อมวลมนุษยชาติต่อไป
เวลา ๑๐.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ ณ หอประชุมสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปมอบปริญญาบัตร
แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ ณ หอประชุมสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
/อนึ่ง …

 

 

– ๒ –

อนึ่ง เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๖ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน
รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรสวนผักของนายเดชสิทธิ์ โสประโคน อดีตพลทหารที่เคยปฏิบัติงานในโครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ ๒๖ ณ บ้านเลขที่ ๑๙๙ หมู่ ๒ อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ การฝึกอบรมการปลูกผักปลอดภัยแก่พลทหารกองประจำการในโครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ ๒๖ ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก มีการจัดพลทหารกองประจำการที่มีความสนใจเข้าไปปฏิบัติงาน โดยมีเจ้าหน้าที่โครงการ ฯ ให้คำแนะนำ และกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ทั้งด้านเกษตรกรรม
และปศุสัตว์ เมื่อปลดประจำการได้รับเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน เพื่อนำความรู้ไปกระจายสู่ชุมชนของตนเอง
ซึ่งนายเดชสิทธิ์ ฯ มีความสนใจในการทำเกษตร รับผิดชอบแปลงหน่อไม้ฝรั่ง จึงนำมาปลูกในพื้นที่ที่บ้าน จำนวน
๑ งาน โดยมีเจ้าหน้าที่โครงการ ฯ ให้คำแนะนำ และเมื่อปลดประจำการแล้ว จึงได้ปลูกผักปลอดภัย เลี้ยงสัตว์
ทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน ในพื้นที่จำนวน ๒ งาน และนำผลผลิตมาประกอบอาหารภายในครอบครัว พร้อมกับจำหน่ายให้เพื่อนบ้านใกล้เคียง และจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ เป็นการลดภาระค่าใช้จ่าย และสร้างรายได้เสริมแก่ครอบครัว โอกาสนี้ ทอดพระเนตรการแสดงดนตรีพื้นบ้าน วงมโหรีพลับพลาชัย ซึ่งเป็นวงดนตรีพื้นบ้านนิยม
เล่นในวัฒนธรรมของประชาชนแถบอีสานใต้ ต่อจากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังค่ายสมเด็จเจ้าพระยา
มหากษัตริย์ศึก ทรงรับฟังรายงานผลการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก ตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ ในพื้นที่ ๒๘ ไร่ โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น ๔ ส่วน ได้แก่ พื้นที่เพาะปลูก พื้นที่ปศุสัตว์ แหล่งน้ำ
และพื้นที่อื่น ๆ เน้นปลูกผักปลอดภัยที่เติบโตดีเป็นพิเศษ มีทหารกองประจำการสนใจเรียนรู้เรื่องการเพาะปลูก
และเลี้ยงสัตว์อาสาเข้าร่วมโครงการ เมื่อปลดประจำการสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปดำเนินการ
ในพื้นที่ของตน และกระจายความรู้สู่ชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมณฑลทหารบกที่ ๒๖
ได้สนองพระราชดำริ ดำเนินโครงการทหารพันธุ์ดี “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย” ขยายผลไปยังโรงเรียน
ในพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน ๑๑ โรงเรียน ช่วยแนะนำวิธีปลูกผักปลอดภัย ผลผลิตที่ได้ใช้ประกอบอาหารกลางวัน ส่วนเมล็ดพันธุ์ผักขยายต่อไปยังครัวเรือนของนักเรียน กองพลทหารราบที่ ๖ และกองกำลังสุรนารี ดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดีตั้งแต่ปี ๒๕๖๓ ปัจจุบันมีหน่วยเข้าร่วมโครงการทหารพันธุ์ดี จำนวน ๑๐ หน่วย ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ ยโสธร และอุบลราชธานี เน้นปลูกผักปลอดภัย และ
ขยายผลสู่ชุมชน ชักชวนให้เข้าร่วมโครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” และโครงการ “ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน”
ปลูกผลไม้พระราชทาน เพื่อลดรายจ่าย และเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว นอกจากนี้ ยังจัดตั้งศูนย์ผลิตพันธุ์ปลาน้ำจืดพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” และศูนย์ผลิตพันธุ์สัตว์ปีกพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” เพื่อทดลองเลี้ยงไก่
เพื่อผลิตเป็นไก่พันธุ์พื้นเมืองพระราชทาน
ในช่วงบ่าย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย”
ณ โรงเรียนบ้านหนองม่วง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเข้าร่วมโครงการ ฯ ของมณฑลทหารบกที่ ๒๖
เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕ เป็นโรงเรียนขยายโอกาส จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๓ ปัจจุบันมีนักเรียน จำนวน ๒๔๓ คน โรงเรียนมีพื้นที่ดำเนินงานแปลงผักปลอดภัย จำนวน ๔ ไร่ แบ่งพื้นที่ออกเป็น ๒ ส่วน ได้แก่ พื้นที่การเกษตร ๒ ไร่ ๒ งาน และพื้นที่เลี้ยงสัตว์ ๑ ไร่ ๒ งาน ซึ่งโครงการทหารพันธุ์ดี
ได้เข้ามาอบรมให้ความรู้ ผลผลิตที่ได้นำไปประกอบอาหาร และขยายผลไปปลูกในครัวเรือนของตนเอง พร้อมกันนี้
/ทอดพระเนตร…

 

– ๓ –

ทอดพระเนตรการสาธิตการเพาะเมล็ดพันธุ์พริกจินดาพระราชทาน การทำจุลินทรีย์หน่อกล้วย และการแยกหน่อ โอกาสนี้ ทอดพระเนตรการปลูกหน่อไม้ฝรั่ง เพื่อเป็นอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ปัจจุบันสามารถขยายพันธุ์หน่อไม้ฝรั่ง และแบ่งปันเมล็ดและกล้าพันธุ์ให้แก่ผู้ปกครองที่สนใจนำไปเพาะปลูก เพื่อบริโภคภายในครัวเรือน
การเลี้ยงหอยเชอรี่สีทอง กบ และปลานิลจิตรลดาพระราชทาน ซึ่งทหารพันธุ์ดีเข้ามาอบรบขั้นตอนการเลี้ยง
การให้อาหาร เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ เสร็จแล้ว ทอดพระเนตร “ร้านขายผักของยาย ๆ” ซึ่งผู้ปกครอง
ของนักเรียนนำพืชผักสวนครัวที่ปลูกบริเวณบ้าน มาวางจำหน่ายภายในโรงเรียนเป็นประจำทุกวันหลังเลิกเรียน
เป็นการสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว ต่อจากนั้น ทอดพระเนตรแปลงผักของนางสมกมล แซงรัมย์ เกษตรกรบ้านหนองม่วงใต้ ซึ่งเป็นผู้ปกครองของนักเรียนบ้านหนองม่วง ที่นำผักมาขายในโรงเรียน โดยได้นำ
เมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน มาปลูกเพื่อรับประทานในครัวเรือน และจำหน่ายแก่เพื่อนบ้านและโรงเรียน สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับ ณ เรือนรับรองที่ประทับ อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง โครงการชลประทานสุรินทร์สำนักงานชลประทานที่ ๘ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์