วันอังคาร ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันอังคาร  ที่  ๒๓  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๒

 

วันนี้  เวลา ๑๗.๑๖ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ท่านผู้หญิงพลอยไพลิน  เจนเซน

นำ คณะผู้จัดงานคอนเสิร์ตการกุศล “ซันดาวน์ แอท หัวหิน” (Sundown@ Hua Hin) เฝ้าทูลละอองพระบาท

ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานดังกล่าว สมทบทุนโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ

อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี และสมทบทุนศูนย์ฝึกอบรมทางการเกษตรเขากระปุกตามพระราชดำริ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอท่ายาง

จังหวัดเพชรบุรี

ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๖.๐๖ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปทรง

ยกช่อฟ้าวิหาร ณ วัดแม่แอบดอนแก้ว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

อนึ่ง เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้  นายเกษม  วัฒนชัย องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการ
พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม  ติณสูลานนท์ น.ร.,ป.จ.,ส.ร.,ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ป.ภ.,ภ.ป.ร.๑,ว.ป.ร.๑  ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ณ พระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร