วันอังคาร ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2566

วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๒๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖
วันนี้ เวลา ๑๔.๕๑ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสภาสถาบัน การพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ ๔๕ ณ อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา สถาบันการพยาบาล ศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๓.๒๘ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ออกรับอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ๓๘ แห่ง และอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พร้อมคณะ มอบถ้วยรางวัลพระราชทานในการแข่งขันการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง