วันอังคาร ที่ 23 มกราคม พ.ศ.2567

วันอังคารที่ 23 มกราคม พ.ศ.2567
ข่าวในพระราชสำนัก
                            พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร  ที่  ๒๓  มกราคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๗
วันนี้  เวลา  ๐๘.๕๘  น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรี
สิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– นายชวิศ  ชื่นเจริญ ประธานกรรมการบริษัท สไมล์ พิคเจอร์ส จำกัด นำ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่บริษัท ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานลอยกระทง
สืบสานงานศิลป์ ประจำปี ๒๕๖๕ ณ วัดบัวขวัญ พระอารามหลวง จังหวัดนนทบุรี โดยเสด็จพระราชกุศล
ตามพระราชอัธยาศัย และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายงานพุทธศิลป์
– พลเอก จรัล  กุลละวณิชย์ นายกสมาคมผู้อาสาสมัครช่วยการศึกษาและคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ นำ คณะกรรมการบริหารสมาคม ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากการจัดงานพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๓ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– หม่อมหลวงจิรพันธุ์  ทวีวงศ์ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา นำ นายอิทธิพล
เลาหสุวัฒนกุล และครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา
– นายเฉลิมยศ  ถาวโรฤทธิ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง นำ คณะกรรมการสมาคม ฯ และคณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟ
การกุศล ประจำปี ๒๕๖๕ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขัน ฯ
โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ในโอกาสนี้ ผู้ชนะเลิศการแข่งขัน ฯ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
– รองศาสตราจารย์ภูมิ  มูลศิลป์ นายกสมาคมศิษย์เก่าสาธิตปทุมวัน นำ คณะกรรมการสมาคม ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล
แรลลี่การกุศล และวิ่งการกุศลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– นางสมถวิล  ทองอุทิศ พร้อมครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
ที่ได้จากงานบำเพ็ญกุศลศพนายจรัล ทองอุทิศ สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
– นายรุ่งโรจน์  เจริญธัญรักษ์ นายกก่อตั้งสโมสรไลออนส์ บึงแก่นนคร เซนเทนเนียล ขอนแก่น
 นำ คณะกรรมการจัดงานประกวดสุนัขนานาพันธุ์ สุนัขอารักขา การประกวดลีลาศยุวชน – เยาวชน ผู้อาวุโส
และผู้สูงอายุ การประกวดร้องเพลงการกุศลเยาวชน – ยุวชน และผู้สูงอายุ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และผู้เกี่ยวข้อง เฝ้าทูลละออง
พระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานดังกล่าว สมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายครุภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่าง ๆ เพื่อพระราชทานแก่โรงพยาบาลพระยืน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น และโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์ ในโอกาสนี้ ผู้ชนะเลิศการประกวด ฯ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
/- ศาสตราจารย์ …
– ๒ –
– ศาสตราจารย์ นายแพทย์อรรณพ  ใจสำราญ ประธานร่วมของคณะกรรมการจัดประชุม
และประธานคณะอนุกรรมการวิชาการของการประชุมการวางแผนครอบครัวนานาชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๕(International Conference on Family Planning 2022) และศาสตราจารย์ นายแพทย์กำธร  พฤกษานานนท์ ประธานร่วมของคณะกรรมการจัดประชุม ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูล และทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายรายงานการประชุม ฯ พร้อมทั้งทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกจากมหาวิทยาลัยจอนส์ ฮอปกินส์
สหรัฐอเมริกา
ในวันเดียวกันนี้  เวลา  ๑๒.๑๙  น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานดอนเมือง
เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ อินเตอร์เนชันแนล คอนเกรส ออน ไซเอ็นซ์, เทคโนโลยี แอนด์ เทคโนโลยี-เบสด์ อินโนเวชัน ครั้งที่ ๔๙ (The 49th International Congress on Science, Technology and Technology-based Innovation (STT49) ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา