วันอังคาร ที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2564

วันอังคารที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2564

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันอังคาร  ที่  ๒๓  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๔

 

วันนี้  เวลา  ๐๙.๑๙  น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทอดพระเนตรความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาเกษตรกรรม
บนพื้นที่สูงของมูลนิธิชัยพัฒนา อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์ ในการนี้  ทรงติดตามการดำเนินงาน และทอดพระเนตรกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ ฯ ซึ่งได้ดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ซึ่งเป็นพื้นที่ต้นน้ำ เพื่อพัฒนาโครงการ ฯ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องการผลิตพืชในระบบอินทรีย์แบบครบวงจร
สำหรับผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงาน ตั้งแต่ปัจจัยการผลิตจากวัสดุเหลือใช้ เป็นการลดต้นทุน และใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด ภายใต้แนวคิดเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รวมไปถึง
การผลิตสารชีวภัณฑ์ป้องกันโรคและแมลงศัตรูพืช เพื่อทดแทนการใช้สารเคมี อาทิ กิจกรรมทดสอบและพัฒนาศักยภาพการปลูกข้าวและพืชอินทรีย์ในสภาพนาขั้นบันได กิจกรรมทดสอบและพัฒนาศักยภาพการผลิตพืชผักอินทรีย์ กิจกรรมผลิตปัจจัยการผลิตเพื่อรองรับการผลิตพืชในระบบอินทรีย์ กิจกรรมบริหารจัดการสินค้าทรัพย์-ปัน และกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร จากนั้น ทอดพระเนตรความก้าวหน้าการดำเนินงานกิจกรรมโรงสีข้าว และกิจกรรมเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในภาคประชาชน

เวลา  ๑๓.๑๑  น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทอดพระเนตรความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาเกษตรกรรมบนพื้นที่สูงของมูลนิธิชัยพัฒนา อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์

โอกาสนี้ ทอดพระเนตรความก้าวหน้าการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเห็ดแบบครบวงจร
การศึกษาวิจัยและพัฒนาการผลิตเห็ดหลินจือสายพันธุ์ไทย กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี กิจกรรมการมีส่วนร่วมกับชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน จากนั้น มีพระราชปฏิสันถารกับคณะเจ้าหน้าที่
และเกษตรกรเครือข่ายของโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาเกษตรกรรมบนพื้นที่สูงของมูลนิธิชัยพัฒนา และ
ชุดปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยมูลนิธิชัยพัฒนา หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ ๕ กองกำลังผาเมือง  เสร็จแล้ว ทอดพระเนตรความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการวิจัยโรงเรือนเกษตรอัจฉริยะ กรณีศึกษาเห็ดหลินจือ โครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา กับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาเกษตรกรรมบนพื้นที่สูงของมูลนิธิชัยพัฒนา อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ดำเนินงานโครงการความร่วมมือ

กับสาธารณรัฐประชาชนจีน บนที่ดินราชพัสดุ ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่  โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาเกษตรกรรมบนพื้นที่สูง ดำเนินการผลิตพืชในระบบชีวภาพ เน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการส่วนร่วมจากภาคประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนพัฒนาผลผลิตและผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตรของโครงการในรูปแบบต่าง ๆ สำหรับการจำหน่าย เพื่อเพิ่มรายได้แก่เกษตรกรในพื้นที่

/ในวันเดียวกันนี้…

– ๒ –

 

ในวันเดียวกันนี้  เวลา  ๑๖.๒๙  น.  สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากตำหนักทิพย์พิมาน
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวศูนย์ฝึกการรบพิเศษ (ค่ายหนองตะกู)
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จไปทอดพระเนตรรำบวงสรวง
ท้าวสุรนารี ในงานพิธีบวงสรวงและรำสดุดีท้าวสุรนารี ประจำปี ๒๕๖๔  ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

อนึ่ง เมื่อวันจันทร์ ที่  ๒๒  มีนาคม  ๒๕๖๔ เวลา  ๑๗.๓๒  น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังท่าอากาศยานทหาร ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนิน
ไปทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ กองพลทหารราบที่ ๗ (ทุ่งยั้งทัพ) ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ในโอกาสนี้ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี โดยเสด็จในการนี้ด้วย

เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๔๑ จังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์  สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการ และประชาชน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ จากนั้น
พลโท อภิเชษฐ์  ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ ๓ กราบบังคมทูลเชิญเสด็จขึ้นแท่นรับการถวายความเคารพจากกองทหารเกียรติยศ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นแท่นทรงรับการถวายความเคารพจากกองทหารเกียรติยศ ต่อจากนั้น ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังกองพลทหารราบที่ ๗ (ทุ่งยั้งทัพ) ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียน
เครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตร ทรงกราบ ทรงศีล ประธานสงฆ์ถวายศีล จากนั้น พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พลตรี จรัส  ปัญญาดี ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๗ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นางสิรดา  ปัญญาดี ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองพลทหารราบที่ ๗ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือที่ระลึกแด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี จากนั้น พลเอก ณรงค์พันธ์  จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก กราบบังคมทูลรายงานประวัติความเป็นมา และวัตถุประสงค์ของการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เสร็จแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออกจากพลับพลาพิธี ไปยังแท่นพิธี ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุม
พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา กองทหารเกียรติยศถวายความเคารพ ดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี ชาวพนักงานประโคมกระทั่ง แตร มโหระทึก ต่อจากนั้น พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จขึ้นลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงวางพุ่มดอกไม้ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ ทรงกราบ แล้วเสด็จเข้าพลับพลาพิธี

ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงลาพระสงฆ์
แล้วเสด็จออกจากพลับพลาพิธี ไปประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานทหาร
กองบิน ๔๑ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานคร

/กองทัพภาคที่ ๓…

– ๓ –

 

กองทัพภาคที่ ๓ โดยกองพลทหารราบที่ ๗ ได้ดำเนินการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภายในพื้นที่ของกองทัพบก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และเป็นสถานที่สำหรับเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงปกปักรักษาให้ประเทศชาติ อยู่มาได้อย่างมั่นคงจนถึงปัจจุบัน พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สร้างขึ้นในลักษณะพระราชอิริยาบถทรงม้าศึก
หล่อด้วยโลหะสัมฤทธิ์บรอนซ์ ประดิษฐานบนแท่นฐานแปดเหลี่ยม มีลานอเนกประสงค์สำหรับประกอบพิธีต่าง ๆ รวมทั้งมีภาพจิตรกรรมและประติมากรรม ที่จัดแสดงเกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจที่สำคัญ
ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในพื้นที่และรอบแท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชแห่งนี้นับเป็นสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทยที่ทรงมีคุณค่า และเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ ที่สื่อให้เห็นความเป็นมาและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศชาติ กับสถาบันพระมหากษัตริย์