วันอังคาร ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2565

วันอังคารที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันอังคาร  ที่  ๒๓  สิงหาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๕

 

วันนี้  เวลา  ๑๖.๕๗  น.  สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนิน
โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปทรงเป็นองค์ประธาน และทอดพระเนตร
การแสดงในงาน “๙๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ปวงผู้รู้คุณแผ่นดิน น้อมดวงจินต์ถวายพระพร” ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึง นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ท่านผู้หญิงพลอยไพลิน เจนเซน คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานชมรมผู้รู้คุณแผ่นดิน  รองศาสตราจารย์ วีณา เชิดบุญชาติ ประธานจัดงานชมรมผู้รู้คุณแผ่นดิน
และคณะ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ  จากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คุณหญิงปัทมา
ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานชมรมผู้รู้คุณแผ่นดิน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
เพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย และสมทบทุนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จากนั้น กราบบังคมทูลเบิกผู้ให้การสนับสนุนการจัดงาน ฯ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
รับพระราชทานของที่ระลึก เสร็จแล้ว กราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน “๙๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ปวงผู้รู้คุณแผ่นดิน น้อมดวงจินต์ถวายพระพร”

ชมรมผู้รู้คุณแผ่นดิน ก่อตั้งขึ้น เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๙ ตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อสนองพระราชดำริในการให้ความช่วยเหลือข้าราชการทหาร ตำรวจ พลเรือน และอาสาสมัครผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามชายแดน รวมทั้งประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากเนื่องจากภัยพิบัติต่าง ๆ ชมรม ฯ ประกอบด้วยองค์กรต่าง ๆ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พระบรมราชินูปถัมภ์ พระราชูปถัมภ์ และอื่น ๆ รวม ๑๐ องค์กร และเนื่องในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ชมรมผู้รู้คุณแผ่นดินน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ จึงจัดงาน “๙๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ปวงผู้รู้คุณแผ่นดิน น้อมดวงจินต์ถวายพระพร” ซึ่งมีการแสดงขับร้องเพลง
พระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
โดย ท่านผู้หญิงพลอยไพลิน เจนเซน และศิลปินอื่น ๆ รวมทั้งมีการแสดงรำถวายพระพร  การแสดงรำ
เฉลิมพระเกียรติ การแสดงรำไทย  การแสดงจินตลีลาประกอบเพลงพระราชนิพนธ์  การแสดงบัลเล่ต์
ชุด “ธารแห่งพระพร” และอื่น ๆ ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญช่อดอกไม้พระราชทานไปมอบแก่ศิลปินและแขกรับเชิญ กับผู้ควบคุมวงดนตรีด้วย สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์
พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับ

 

/ ในวันเดียวกันนี้  …

– ๒ –

ในวันเดียวกันนี้  เวลา  ๑๔.๑๔ น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่
พระวชิรวรคุณ ณ วัดศรีรัตนธรรมาราม อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
อนึ่ง เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๓๖ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม
ไปยังท่าอากาศยานดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโครงการผลิตพันธุ์กบพระราชทาน บ้านกระเบื้อง คอกปศุสัตว์ของนายสิทธิ์ อินทร์สำราญ โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ ๑๐๕ พระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” บ้านกระเบื้อง อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ และโครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ ๒๖ ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงโครงการผลิตพันธุ์กบพระราชทาน บ้านกระเบื้อง ตำบลนาหนองไผ่ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุรินทร์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๖  ผู้บัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ นายบุญธรรม เรือนน้อย นางสมควร เรือนน้อย และเจ้าหน้าที่มูลนิธิชัยพัฒนา เฝ้าทูลละอองพระบาท รับเสด็จ นายประวิทย์ บุญมี ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ กราบบังคมทูลรายงานการดำเนินงานโครงการผลิตพันธุ์กบพระราชทาน ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการของมูลนิธิชัยพัฒนา เริ่มดำเนินงานเมื่อปี ๒๕๕๖ ในโอกาสนี้ ทอดพระเนตรการเลี้ยงกบ จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังคอกปศุสัตว์ของนายสิทธิ์ อินทร์สำราญ
สมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ ๑๐๕ พระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” บ้านกระเบื้อง ตำบลหนองไผ่ อำเภอชุมพลบุรี ที่ได้รับโคพระราชทานในโครงการ ฯ เพื่อเป็นรายได้เสริมจากการทำนา ปัจจุบันมีโค จำนวน๒๐ ตัว และยังเป็นศูนย์ฝากเลี้ยงโคพระราชทานในโครงการ ฯ จำนวน ๑๔ ตัว เพื่อพระราชทานแก่เกษตรกรต่อไป โอกาสนี้ นางดวง สุ่มสมบูรณ์ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตัวอ่อนโค ซึ่งเป็นพันธุ์บราห์มันแดง
พันธุ์บีฟมาสเตอร์ และพันธุ์วากิว นายสุพจน์ อัคษร น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายแม่พันธุ์โคอเมริกันบราห์มัน จำนวน ๒ ตัว และน้ำเชื้อพ่อพันธุ์โคอเมริกันบราห์มัน จำนวน ๑๙๙ โดส เพื่อพระราชทานแก่เกษตรกร
ในโครงการ ฯ และทอดพระเนตรรถปฏิบัติการเคลื่อนที่หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

เวลา ๑๐.๔๖ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ ๑๐๕ พระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” บ้านกระเบื้อง ปัจจุบันมีสมาชิก จำนวน ๒๓ คน มีพื้นที่ปลูกข้าว รวม ๒๑๙ ไร่ โดยในปี ๒๕๖๔ พบว่าผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ ๑๐๕ พระราชทาน ได้จำนวน ๘๙.๙๕๐ ตัน โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ ๑๐๕

 

/ พระราชทาน ….

– ๓ –

 

พระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” เป็นโครงการที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีรับสั่งให้มูลนิธิชัยพัฒนา พิจารณาดำเนินการเมื่อปี ๒๕๕๖ เพื่อผลิตพันธุ์ข้าวในพื้นที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยมีพระราชประสงค์ที่จะสำรองพันธุ์ข้าวหอมมะลิให้มีคงไว้ ในกรณีที่ประเทศ
มีภาวะฉุกเฉิน หรือประสบภัยที่ทำให้พื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิประสบปัญหา ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ ฯ
ของมูลนิธิชัยพัฒนาทุกกลุ่ม จะตั้งคณะกรรมการบริหารงานภายในกลุ่ม เพื่อดำเนินกิจกรรมให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด มีคณะกรรมการควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว ตั้งแต่เตรียมแปลงนาจนถึงการเก็บเกี่ยว ปลูกด้วยวิธีปักดำเท่านั้น และต้องเก็บเกี่ยวด้วยมือ หรือรถเกี่ยวข้าวที่สะอาด เพื่อป้องกันการปนของข้าวพันธุ์อื่น
หรือข้าวเมล็ดแดง ในปี ๒๕๕๙ มีพระราชดำริให้มูลนิธิชัยพัฒนา ช่วยเหลือปรับปรุงสระน้ำในแปลงนาของเกษตรกร หากรายใดไม่มีสระน้ำสำรอง จะขุดสระให้ตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ที่ผ่านมา ได้ปรับปรุงและขุดสระน้ำไปแล้ว จำนวน ๕๘๖ สระ ทำให้เกษตรกรมีน้ำพอใช้ทำนาดำ เลี้ยงกบ และปลูกพืชผักได้ตลอดทั้งปี จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังโครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ ๒๖ ค่ายสมเด็จเจ้าพระยา
มหากษัตริย์ศึก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการทหารพันธุ์ดีมณฑลทหารบกที่ ๒๖ ซึ่งตั้งขึ้นในปี ๒๕๕๙ ปัจจุบันขยายพื้นที่เป็น ๒๘ ไร่ มีกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การปลูกผักปลอดภัย การขยายผลโครงการทหารพันธุ์ดี “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย” ไปสู่โรงเรียนในจังหวัดบุรีรัมย์
๗ แห่ง การทำน้ำส้มควันไม้ การปลูกพืชผักสมุนไพรเพื่อช่วยเหลือประชาชน การผลิตจุลินทรีย์ และน้ำหมักชีวภาพ การทำปุ๋ยหมัก การปลูกหน่อไม้ฝรั่ง การเลี้ยงสัตว์ จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังโครงการทหารพันธุ์ดี กองพันทหารราบที่ ๔ กรมทหารราบที่ ๒๓ ทรงเปิดศูนย์ผลิตพันธุ์ปลาน้ำจืดพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” พื้นที่อีสานใต้ ส่วยแยกบุรีรัมย์ ซึ่งตั้งขึ้นเพื่อสนองพระราชดำริในการเพาะพันธุ์ปลาสำหรับพระราชทานแก่ราษฎร นำไปเลี้ยงเพื่อบริโภค ขยายพันธุ์ และจำหน่ายเพิ่มรายได้ โดยได้รับพระราชทานพระราชานุมัติให้จัดตั้งเป็นศูนย์ผลิตพันธุ์ปลาน้ำจืดพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓
เป็นโครงการขนาดเล็ก มีพื้นที่ดำเนินงาน จำนวน ๔ ไร่ ได้รับพระราชทานพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ปลานิลจิตรลดา จำนวน ๓๓๐ ตัว ที่ผ่านมา ได้ผลิตและขยายพันธุ์ปลานิลจิตรลดา น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย
เพื่อพระราชทานแก่ราษฎร และหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ โรงเรียนในโครงการทหารพันธุ์ดี “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย” ตามพระราชดำริ ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติ ในการนี้ ทรงปล่อยปลานิลจิตรลดา จำนวน ๓,๙๐๐ ตัว ลงสู่สระน้ำในโครงการ เพื่อเป็นพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ปลาในอนาคต สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับที่ประทับแรม เรือนรับรองที่ประทับ อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง โครงการชลประทานสุรินทร์ สำนักงานชลประทานที่ ๘ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์