วันอังคาร ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562

วันอังคารที่ 23 เมษายน พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๒๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๒

วันนี้ เวลา ๑๗.๔๘ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จไป
ทรงตรวจความก้าวหน้าพื้นที่บริเวณก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว
ญาณสัมปันโน) ณ วัดเกษรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด) อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๐๙.๓๙ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเรือเอก หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์ เสด็จแทนพระองค์ ไปในการพระราชพิธี
จารึกพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ และแกะพระราชลัญจกรประจำรัชกาล ในพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง
เมื่อเสด็จถึง ผู้แทนพระองค์เสด็จเข้าพระอุโบสถ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชา
พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ทรงกราบ ผู้แทนพระองค์ถวายความเคารพพระราชอาสน์ ประทับ
พระเก้าอี้ ต่อจากนั้น นายฉัตรชัย ปิ่นเงิน โหรหลวง ผู้จารึกดวงพระบรมราชสมภพ นายสุนทร วิไล
ช่างศิลป์ประจำพระองค์ ผู้แกะพระราชลัญจกรประจำรัชกาล พร้อมเจ้าพนักงานอาลักษณ์ เข้าไปกราบ
พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร แล้วหันหน้าสู่พระราชอาสน์ ถวายบังคม ๓ ครั้ง คำนับผู้แทนพระองค์
แล้วไปนั่งที่โต๊ะจารึกดวงพระบรมราชสมภพ โต๊ะแกะพระราชลัญจกรประจำรัชกาล และโต๊ะจารึก
พระสุพรรณบัฏ ตามลำดับ เสร็จแล้ว เจ้าหน้าที่กรมการศาสนาอาราธนาศีล ทรงศีล ประธานสงฆ์
ถวายศีล จบ ผู้แทนพระองค์เสด็จไปทรงจุดเทียนทอง เทียนเงิน บนโต๊ะจารึกดวงพระราชสมภพ
โต๊ะแกะพระราชลัญจกรประจำรัชกาล และโต๊ะจารึกพระสุพรรณบัฏ ตามลำดับ เจ้าพนักงานอาลักษณ์
นำสายสิญจน์คล้องคอ แล้วเริ่มจารึกพระสุพรรณบัฏ ขณะที่โหรหลวงจารึกดวงพระบรมราชสมภพ
ช่างศิลป์ประจำพระองค์แกะพระราชลัญจกรประจำรัชกาล เจ้าพนักงานอาลักษณ์จารึกพระสุพรรณบัฏ พระสงฆ์ ๑๐ รูป เจริญชัยมงคลคาถา โหรหลวงลั่นฆ้องชัย พราหมณ์เป่าสังข์ ภูษามาลาแกว่งบัณเฑาะว์
ชาวพนักงานประโคมสังข์ แตร ดุริยางค์ เมื่อโหรหลวงจารึกดวงพระบรมราชสมภพ ช่างศิลป์ประจำพระองค์
แกะพระราชลัญจกรประจำรัชกาล เจ้าพนักงานอาลักษณ์จารึกพระสุพรรณบัฏ เสร็จเรียบร้อยแล้ว
พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธานพระครูพราหมณ์ ถวายน้ำเทพมนตร์ เจิมดวงพระบรมราชสมภพ
พระราชลัญจกรประจำรัชกาลและพระสุพรรณบัฏ เสร็จแล้ว โหรหลวงพับแผ่นดวงพระราชสมภพ
พันด้วยไหมเบญจพรรณ และเจ้าพนักงานอาลักษณ์เชิญพระสุพรรณบัฏห่อผ้าแพรแดง ช่างศิลป์ประจำ
พระองค์ ผู้แกะพระราชลัญจกรประจำรัชกาล บรรจุพระราชลัญจกรประจำรัชกาลลงในถุงแพรแดง
แล้วเชิญดวงพระบรมราชสมภพ พระราชลัญจกรประจำรัชกาล และพานพระสุพรรณบัฏไปวางไว้ที่
ธรรมาสน์ศิลาเรียบร้อยแล้ว โหรหลวงจารึกดวงพระบรมราชสมภพ ช่างศิลป์ประจำพระองค์
แกะพระราชลัญจกรประจำรัชกาล เจ้าพนักงานอาลักษณ์จารึกพระสุพรรณบัฏ เข้าไปกราบพระพุทธ
มหามณีรัตนปฏิมากร ถวายบังคมพระราชอาสน์ ๓ ครั้ง และคำนับผู้แทนพระองค์ แล้วไปนั่งเก้าอี้ที่จัดไว้ พระสงฆ์ ๑๐ รูป ถวายพรพระ จบ ผู้แทนพระองค์เสด็จไปทรงประเคนสำรับภัตตาหารแด่พระสงฆ์
๑๐ รูป เมื่อพระสงฆ์รับพระราชทานฉัน เสร็จแล้ว ผู้แทนพระองค์เสด็จไปทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรม
/ แด่พระสงฆ์ …

-๒-
แด่พระสงฆ์ ประทับพระเก้าอี้ ทรงกรวดน้ำ พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ออกจากพระอุโบสถ
เจ้าพนักงานตั้งบายศรีแก้ว ทอง เงิน พราหมณ์เบิกแว่นเวียนเทียนสมโภชดวงพระบรมราชสมภพ
พระราชลัญจกรประจำรัชกาล และพระสุพรรณบัฏ ข้าราชการรับแว่นเวียนเทียนสมโภชดวงพระบรมราชสมภพ
พระราชลัญจกรประจำรัชกาล และพระสุพรรณบัฏ ครบ ๓ รอบแล้ว พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ
ประธานพระครูพราหมณ์ เจิมดวงพระบรมราชสมภพ พระราชลัญจกรประจำรัชกาลและพระสุพรรณบัฏ
ที่ประดิษฐานบนธรรมาสน์ศิลา ผู้แทนพระองค์เสด็จไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ถวายความเคารพ
พระราชอาสน์ แล้วเสด็จกลับ