วันอังคาร ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2565

วันอังคารที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๒๕ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕
วันนี้ เวลา ๐๗.๓๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนิน โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินไปทรงถวายผ้าพระกฐิน สภากาชาดไทย ประจาปี ๒๕๖๕ ณ วัดธาตุสว่างโนนยาง อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
เวลา ๑๒.๔๓ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินไปทรงเปิดอาคารเรียนพระราชทาน ณ โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนไปรษณีย์ไทย (บ้านห้วยหมากหล่า) อาเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
เวลา ๑๖.๔๘ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ ไปในการพระราชพิธีทรงบาเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดนิเวศธรรมประวัติ อาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พระราชทานพระวโรกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงิน เฝ้า รับพระราชทานของที่ระลึก
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๑.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ณ หอประชุมที่ว่าการอาเภอดอนพุด และพื้นที่อาเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี