วันอังคาร ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2565

วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๒๖ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

วันนี้ เวลา ๐๙.๐๗ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี
สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นวันที่ ๒
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท ความว่า ผู้สำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิต ย่อมได้รับความเชื่อถือ ว่าเป็นผู้มีวิชาความรู้
มีสติปัญญาฉลาดสามารถ ตลอดจนมีความคิดและความประพฤติปฏิบัติดี เพราะการศึกษานั้นเป็นปัจจัยสำคัญ
ในการสร้างและพัฒนาความรู้ ความคิด ความประพฤติปฏิบัติ และคุณธรรมของบุคคล ด้วยเหตุนี้ แต่ละคน
จึงต้องพัฒนาตนเองอยู่เสมอ แล้วนำความรู้ไปใช้ปฏิบัติงานให้สำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพ ในการทำงานนั้น จำเป็นต้องอาศัยความรู้ที่สำคัญ ๒ อย่าง อย่างหนึ่งคือความรู้ในหลักวิชา อันได้แก่หลักการและทฤษฎีต่าง ๆ
ตามสาขาหรือวิชาชีพที่แต่ละคนได้ศึกษามา อีกอย่างหนึ่งคือความรู้จากประสบการณ์ อันได้แก่ความจัดเจนชำนาญที่ได้จากการเรียนรู้ สังเกต จดจำ และฝึกฝนปฏิบัติ หากบัณฑิตจะได้ขวนขวายศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ให้สมบูรณ์ครบถ้วนดังที่กล่าวนี้ แล้วนำความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนคุณสมบัติทั้งปวง
ที่มีอยู่ ไปใช้สร้างสรรค์ประโยชน์และความดีความเจริญที่แท้ ให้แก่ตน แก่งาน และแก่ชาติบ้านเมืองแล้ว แต่ละคน
ก็จะประพฤติตนปฏิบัติงานได้สมฐานะของบัณฑิต ผู้ได้รับความยกย่องเชื่อถืออย่างแท้จริง
เวลา ๑๗.๒๙ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออกแทนพระองค์
ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานกรรมการแผนกวิศวกรรมศาสตร์
มูลนิธิอานันทมหิดล และรองศาสตราจารย์อนุกัลย์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการและเลขานุการแผนกวิศวกรรมศาสตร์ นำ นางสาวณพิชญ์ สุชาโต ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๕ เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมชีวเวช
ที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ซานดิเอโก สหรัฐอเมริกา
เวลา ๑๘.๕๒ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ป.จ.,ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ว.ป.ร.๑,ภ.ป.ร.๓ ณ ศาลาบัณณรศภาค วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๖.๔๐ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ และ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
เสด็จไปทรงเปิดสำนักงานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา ฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย แห่งใหม่ ถนนเพชรบุรี
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

/เมื่อเสด็จถึง …

– ๒ –

เมื่อเสด็จถึง ศาสตราจารย์พิเศษสุรเกียรติ์ เสถียรไทย รองประธานกรรมการที่ปรึกษา และ
ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา ฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย หม่อมหลวงสราลี กิติยากร และคณะกรรมการมูลนิธิ ฯ เฝ้ารับเสด็จ จากนั้น เสด็จไปยังบริเวณด้านหน้าอาคารมหินทรเดชานุวัตน์ ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายอาคาร “สำนักงานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา ฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย” แห่งใหม่ แล้วเสด็จเข้าอาคารมหินทรเดชานุวัตน์ ชั้น ๑ ศาสตราจารย์พิเศษสุรเกียรติ์ เสถียรไทย รองประธานกรรมการที่ปรึกษา ฯ
กราบทูลรายงานวัตถุประสงค์การเปิดสำนักงานมูลนิธิ ฯ แห่งใหม่ ต่อจากนั้น สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พระราชทานพระวโรกาสให้ คณะกรรมการมูลนิธิ ฯ
ผู้มีอุปการคุณและสนับสนุนภารกิจมูลนิธิ ฯ ประจำปี ๒๕๖๔ และ ๒๕๖๕ และเจ้าหน้าที่มูลนิธิ ฯ เฝ้า รับพระราชทานเข็มที่ระลึก เสร็จแล้ว เสด็จไปทอดพระเนตรร้านกาแฟ “ภาเฟ” (PAfe’) และนิทรรศการภารกิจของมูลนิธิ ฯ จากนั้น เสด็จเข้าห้องรับรอง ชั้น ๒ อาคารสำนักงานมูลนิธิ ฯ ทรงวางพวงมาลัยสักการะพระพุทธรูปประธาน แล้วเสด็จไปยังบริเวณโถงห้องประชุม “โสมกิติยาภา” ฉายพระรูปร่วมกับคณะกรรมการมูลนิธิ ฯ ผู้มีอุปการคุณ คณะทำงาน และเจ้าหน้าที่มูลนิธิ ฯ และทอดพระเนตรภายในห้องประชุม “โสมกิติยาภา” และสำนักงานมูลนิธิ ฯ สมควรแก่เวลา
จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จกลับ
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา ฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย จัดตั้งขึ้นตามพระดำริของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โดยทรงดำรงตำแหน่งเป็นองค์นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ และ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ทรงเป็นองค์ประธาน มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐ เอกชน และชุมชน ร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติที่รุนแรง รวมทั้งการพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
เมื่อแรกก่อตั้งมีสถานะเป็น “โครงการอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา ฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย” จากการเกิดอุทกภัยครั้งร้ายแรงในกรุงเทพมหานครในพุทธศักราช ๒๕๓๘ และมีผู้ได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก จนภาคราชการและองค์กรการกุศลที่มีอยู่มิอาจให้ความช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึง วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๓๘ ทั้งสองพระองค์ทรงออกปฏิบัติภารกิจในโครงการ ฯ เป็นครั้งแรก โดยเสด็จออกรับน้ำใจจากผู้ไม่ประสบอุทกภัย จากนั้น ได้เสด็จ
ไปทรงเยี่ยมประชาชนที่ถนนจรัญสนิทวงศ์ เขตบางกอกน้อย และเขตบางพลัด ซึ่งสามารถช่วยเหลือประชาชน
ที่ได้รับความเดือดร้อนได้เป็นจำนวนมาก ต่อมา ได้มีการจัดตั้งเป็นมูลนิธิเมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ และ
ได้พัฒนาการปฏิบัติงานมาอย่างต่อเนื่อง
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่
พระราชมงคลวชิรานันท์ สันติธรรมคณาทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี ณ วัดอโศการาม อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ