วันอังคาร ที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2567

วันอังคารที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2567

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันอังคาร  ที่  ๒๖  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๗

 

วันนี้  เวลา  ๐๖.๕๐  น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี  สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ

สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในงานครบรอบ ๑๐๗ ปี                       แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ในโอกาสนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด พร้อมคู่สมรส เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวัน                        พระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ ต่อจากนั้น

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี                               เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารบรมนาถศรีนครินทร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

เวลา  ๑๔.๕๗  น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ                 สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังกองพลทหารม้าที่ ๒                         รักษาพระองค์ เขตพญาไท เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ                               นายทองร่วง  เอมโอษฐ จ.ภ. ณ เมรุวัดใหญ่สุวรรณาราม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

เวลา  ๑๓.๒๗  น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้                     สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จลงแทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิดาลัย                       สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้า  ตามลำดับดังนี้

–  นายวิทัย  รัตนากร  ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน นำ คณะผู้บริหาร และพนักงาน                           ธนาคารออมสิน เฝ้า ถวายการรับฝากเงิน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาธนาคารออมสิน ครบ ๑๑๑ ปี                            ๑ เมษายน ๒๕๖๗

–  ว่าที่ร้อยตรี ดอน  หงษ์ทอง  รองผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรม ราชูปถัมภ์ นำ นางสาวสุกัญญา  สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ฯ เฝ้า ในโอกาส                      เข้ารับตำแหน่งใหม่ และครูที่ปฏิบัติงานเป็นเวลา ๓๐ ปี ๒๐ ปี และ ๑๐ ปี เฝ้า รับพระราชทานเครื่องหมาย             ที่ระลึก และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ที่สำเร็จการศึกษา เฝ้า รับพระราชทานเหรียญกระดานชนวน                   และกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณ

ในการนี้ นางสาวสุกัญญา  สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ฯ เฝ้า                   ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

และผู้แทนครู ผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครู กับผู้แทนสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ฯ                         ร่วมเฝ้าด้วย

ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา พระราชทานพระโอวาท ความว่า ความสำเร็จที่ได้รับในวันนี้ นับเป็นความสำเร็จขั้นแรกของชีวิต ซึ่งได้มาจากความมุ่งมั่นตั้งใจจริง และ ความอุตสาหะพากเพียร ของนักเรียนแต่ละคน ต่อไปภายหน้า นักเรียนทุกคนจะเติบโตขึ้น และมีภาระหน้าที่

/เพิ่มขึ้นตามลำดับ …

 

– ๒ –

 

เพิ่มขึ้นตามลำดับ แต่ละคนจึงต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจจริง และความอุตสาหะพากเพียรให้มากขึ้น พร้อมทั้ง                  ประพฤติตนให้อยู่ในหนทางแห่งความดีความถูกต้อง เชื่อว่า หากแต่ละคนทำหน้าที่ของตนได้ดี และรู้จักประคับประคองตน ให้อยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสมแล้ว ทุกคนจะเติบโตขึ้นอย่างสง่างาม เป็นกำลังสำคัญ                    ให้แก่ครอบครัว สังคม และประเทศชาติได้สืบไป

–  ว่าที่ร้อยตรี ธนุ  วงษ์จินดา  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร นำ นักเรียน                                  ที่สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุด ปีการศึกษา ๒๕๖๖ เฝ้า รับพระราชทานเข็มเรียนดี วุฒิบัตร และประกาศนียบัตร

และกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณ

ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา พระราชทานพระโอวาท ความว่า นักเรียนทุกคนได้ชื่อว่าเป็นผู้มีการศึกษา เพราะต่างก็สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดของโรงเรียนแล้ว ผู้มีการศึกษานั้น ย่อมเป็นที่คาดหวังของสังคมว่า จะเป็นผู้มีทั้งความรู้ และความคิดพิจารณา สามารถแยกแยะ                     สิ่งที่ถูกต้อง กับสิ่งที่ผิดได้ จึงขอให้ทุกคนตั้งใจพัฒนาตนเองต่อไป ให้เป็นผู้มีความรู้สูงขึ้น และมีความคิดพิจารณา              ที่ถูกต้องแท้จริง แต่ละคนจะได้เป็นผู้มีการศึกษาที่แท้ ผู้สามารถสร้างสรรค์คุณประโยชน์ให้แก่ชาติบ้านเมือง

ได้สืบไป

ในวันเดียวกันนี้  เวลา  ๑๖.๑๙  น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา                                โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จแทนพระองค์                               สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ไปทรงเปิดการประชุมใหญ่                                     คณะแม่ชีไทย ประจำปี ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมโรงเรียนธรรมจารินีวิทยา อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี