วันอังคาร ที่ 26 เมษายน พ.ศ.2565

วันอังคารที่ 26 เมษายน พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๒๖ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๕
วันนี้ เวลา ๐๘.๕๒ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดงานสถาปนิก ๖๕ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ในโอกาสนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายชนะ สัมพลัง นายกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรม ประเภทงานอนุรักษ์มรดกทางสถาปัตยกรรมและชุมชน ระดับดีเยี่ยม ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดสาหรับงานอนุรักษ์ พระตาหนักใหญ่ วังสระปทุม และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๐๔ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
ในการนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท ความว่า ทุกคนต่างก็มีความรู้ความสามารถ และบรรลุผลสาเร็จทางการศึกษาตามที่
ตั้งใจไว้แล้ว ในภายภาคหน้า เมื่อนาความรู้ความสามารถไปใช้ในการทางาน ขอให้ทุกคนได้ตระหนักว่า การทางานกับการศึกษาเล่าเรียนนั้น มีปัจจัยสาคัญที่มิได้แตกต่างกันนัก คือต้องอาศัยความมีระเบียบวินัย ทั้งในการคิด การปฏิบัติ และการร่วมงานกับผู้อื่น ในการทางานใดก็ตาม เมื่อทาอย่างมีระเบียบวินัย งานก็จะดาเนินไปอย่างราบรื่นเป็นขั้นเป็นตอน และหากมีปัญหาเกิดขึ้น ก็จะสามารถปฏิบัติแก้ไขได้ถูกต้อง ตรงจุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานพัฒนา ซึ่งโดยธรรมชาติเป็นงานที่ต้องทาร่วมกันหลายคนหลายฝ่าย ระเบียบวินัยจึงสาคัญอย่างมาก ผู้สาเร็จการศึกษาทุกคนจะได้ปฏิบัติงานพัฒนาต่อไป จึงควรสร้างสมอบรมระเบียบวินัยในตน ให้ยิ่งเจริญขึ้นอยู่เสมอ