วันอังคาร ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2563

วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันอังคาร ที่  ๒๘  กรกฎาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๓

 

วันนี้  เวลา  ๐๙.๕๘  น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้  พลเอก สุรยุทธ์  จุลานนท์  ประธานองคมนตรี  เป็นผู้แทนพระองค์  ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภัตตาหารเพล  และถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  วันที่ ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๓                     ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม  เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร

ในวันเดียวกันนี้  เวลา ๐๗.๕๗ น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า

โปรดกระหม่อมให้  พลอากาศเอก เกษม  อยู่สุข  เป็นผู้แทนพระองค์  ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลไถ่ชีวิตโค               กับปล่อยนก เต่า และปลา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๓                 ณ ท่าวาสุกรี  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร