วันอังคาร ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๒๘ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒
วันนี้ เวลา ๐๗.๒๘ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยาน
กองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงตัดหวาย
ลูกนิมิตอุโบสถ ณ วัดวังคำ อำเภอขวาง จังหวัดกาฬสินธุ์
อนึ่ง เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๐๕ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง
จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด “อาคารศรีพิทยาคม” ณ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม อำเภอเมืองยโสธร จังหวัด
ยโสธร อาคารศรีพิทยาคม เป็นอาคารเรียน ๓ ชั้น สร้างขึ้นเพื่อรองรับนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้น ก่อสร้างแล้วเสร็จ
เมื่อปี ๒๕๖๑ ซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่ออาคาร ซึ่งหมายถึง อาคารที่เป็นแหล่งความรู้
อันเป็นมงคล และพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส
ฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ประดิษฐานบนอาคาร โอกาสนี้ ทอดพระเนตรนิทรรศการ
ทางวิชาการ อาทิ ประวัติของโรงเรียน ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำจังหวัดขนาดใหญ่พิเศษ เปิดรับ
นักเรียนแบบสหศึกษา ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ มีนักเรียนทั้งหมด ๓,๓๘๕ คน นิทรรศการกลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงาน อาชีพ และเทคโนโลยี นิทรรศการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นิทรรศการกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย นิทรรศการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และนิทรรศการผลงาน และความภาคภูมิใจ
ของโรงเรียน
ในวันเดียวกันนั้น เวลา ๑๖.๓๑ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโครงการทหารพันธุ์ดี ณ กองพัน
ทหารราบที่ ๓ กรมทหาราบที่ ๖ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนิน
โครงการทหารพันธุ์ดี ซึ่งมีพื้นที่ดำเนินโครงการ ฯ ๒ แห่ง ได้แก่ พื้นที่ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑล
ทหารบกที่ ๒๒ และกองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๖ โดยกองทัพภาคที่ ๒ ได้มอบหมายให้กองพัน
ทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๖ เป็นหน่วยนำร่องจัดทำแหล่งปลูกและเก็บสำรองเมล็ดพันธุ์พืชที่มีคุณภาพ
ไว้ใช้ในยามขาดแคลน เพื่อส่งเสริมให้กำลังพลของหน่วยมีความรู้ ความสามารถในการปลูกผักปลอดภัย และ
มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อบริโภคและจำหน่าย โดยให้พลทหารกองประจำการอาสาเข้าร่วมโครงการ ฯ นำ
ความรู้ที่ได้ขยายผลไปยังชุมชนบ้านเกิดหลังจากปลดประจำการ และเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กำลังพล ครอบครัว
และประชาชน นำไปขยายผลยังชุมชนของตนเอง ซึ่งโครงการทหารพันธุ์ดี พื้นที่กองพันทหารราบที่ ๓
กรมทหารราบที่ ๖ เริ่มดำเนินโครงการเมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ โดยแบ่งเป็นพื้นที่ปลูกผักในโครงการ ฯ
๑๑ ไร่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ๔ ไร่ แหล่งน้ำ ๗ ไร่ และพื้นที่ป่าใช้สอย ๓๐ ไร่ และได้นำเมล็ดพันธุ์ผัก
พระราชทานต่าง ๆ มาปลูก อาทิ พริกขี้หนู ฟักทอง บวบหอม น้ำเต้า มะเขือยาว และมะเขือเปราะเจ้าพระยา
ซึ่งได้รับคำแนะนำจากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ และจะขยายผลไปสู่พลทหารที่ปลดประจำการ
และพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ต่าง ๆ ในค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ โอกาสนี้ ทอดพระเนตร
– ๒ –
แปลงผักทหารพันธุ์ดี บ่อเลี้ยงปลา ซุ้มบวบ โรงเลี้ยงไก่ และแปลงปลูกข้าวพันธุ์พื้นเมือง อาทิ ข้าวเหนียวเหลือง
บุญมา และข้าวเจ้าลอย ในการนี้ พระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักแก่ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ ๖ จากนั้น
ทรงเยี่ยมราษฎรจากชุมชนรอบค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ สมควรแก่เวลา
จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๒๑ เพื่อประทับเครื่องบิน
พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานคร