วันอังคาร ที่ 29 มกราคม 2562

วันอังคารที่ 29 มกราคม พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๒๙ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๒
เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๙ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังกองพลทหารม้าที่ ๒
รักษาพระองค์ เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนตารวจตระเวน
ชายแดนตะโกปิดทอง อาเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ซึ่งตั้งอยู่แนวตะเข็บชายแดนเทือกเขาตะนาวศรี
ติดกับประเทศเมียนมา เปิดสอนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ ๖ โดยมีนักเรียนร้อยละ ๘๐ เป็น
ชาวไทยภูเขาเผ่ากระเหรี่ยงโป ได้ดาเนินงานตามโครงการพระราชดาริ เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกด้าน
ทั้งสุขภาพ วิชาการ ทักษะอาชีพ รักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีคุณธรรมและ
จริยธรรม
ซึ่งทางโรงเรียนได้ส่งเสริมการเรียนการสอนแก่นักเรียนโดยการใช้จินตคณิตด้วยการนับนิ้วมือและคิดในใจ
ส่งเสริมการออมและการทาบัญชีผ่านสหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ร้านค้าและสหกรณ์การเกษตร ซึ่งนักเรียน
บริหารจัดการเองได้อย่างดี นาผลผลิตจากโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันมาจาหน่ายผ่านสหกรณ์
อีกทั้ง การเกษตรของโรงเรียนยังเป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงานของชุมชนและโรงเรียนอื่น ๆ ด้วย โอกาสนี้
ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน และทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ ด้วย
ในตอนบ่าย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนิน
ไปทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการอุทยานธรรมชาติวิทยา อันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อาเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ซึ่งตั้งขึ้นเพื่อพิทักษ์รักษา อนุรักษ์ ฟื้นฟู
สภาพธรรมชาติ และเป็นสถานที่สารวจ ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยสภาพธรรมชาติและพืชพรรณในพื้นที่
โครงการ ฯ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้ประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบโครงการ ฯ ได้ตระหนักถึงความสาคัญ
ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากนั้น ทอดพระเนตรการดาเนินงานการจัดอบรมสิ่งแวดล้อมศึกษา
เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ให้กับนักเรียนในพื้นที่โครงการ ฯ
รวมถึงการส่งเสริมอาชีพแก่เกษตรกรโดยใช้ผลผลิตจากป่าในพื้นที่โครงการ ฯ มาแปรรูปสร้างรายได้ ได้แก่
กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านหวายน้อย กลุ่มพัฒนาอาชีพภูผึ้งหลวง และกลุ่มผู้ปลูกกล้วย เป็นต้น เสร็จแล้ว
ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน และทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ สมควรแก่เวลา
จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว สนามกีฬาบ้านห้วยผาก
เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินกลับกรุงเทพมหานคร