วันอังคาร ที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2565

วันอังคารที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสานัก พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๒๙ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕
วันนี้ เวลา ๐๘.๕๖ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้มีอุปการคุณของมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานของที่ระลึก และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน ต่อจากนั้น ทรงเป็นองค์ประธานการประชุมใหญ่สามัญประจาป คณะกรรมการบริหารมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๘.๓๒ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังศุโขทัย ไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) ณ ห้องบาเพ็ญกุศล ชั้น ๒ อาคาร ๑๐๐ ป วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร