วันจันทร์ ที่ 3 มกราคม พ.ศ.2565

วันจันทร์ที่ 3 มกราคม พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๓ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

วันนี้ เวลา ๑๒.๓๑ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรี
สิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์กองพลทหารม้าที่ ๒
รักษาพระองค์ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไป
ทรงเปิดงาน “เทศกาลโคนมแห่งชาติ” ประจำปี ๒๕๖๕ ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี