วันอังคาร ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2567

วันอังคารที่ 30 เมษายน พ.ศ.2567

ข่าวในพระราชส านัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๓๐ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๗
วันนี้ เวลา ๑๔.๕๗ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายกลินท์ สารสิน ประธานคณะกรรมการ
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากัด น า คณะผู้บริหารบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากัด
เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศล
ตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ออกรับ นายอารัญ บุญชัย
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา น า นักกีฬาดีเด่นแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๖ เข้ารับถ้วยรางวัล
ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง