วันอังคาร ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566

วันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๓๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๖

วันนี้ เวลา ๐๙.๒๓ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ตามพระราชดำริ ฯ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเมืองทอง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)
โรงเรียนแห่งนี้ เปิดสอนเมื่อปี ๒๕๓๒ ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปัจจุบัน
มีนักเรียน จำนวน ๕๔ คน อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่ ๒๔ จังหวัดอุดรธานี
สมาชิกชมรมศิษย์เก่า ฯ ได้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียน ช่วยปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน
และเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียน มีนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ จำนวน ๔ คน ในการนี้ พระราชทานคำแนะนำให้ศึกษาความรู้ด้านวิชาการ และพัฒนาตนเองเพิ่มเติม ในโอกาสนี้ ทอดพระเนตรกิจกรรมต่าง ๆ
อาทิ กิจกรรมห้องสมุด กิจกรรมฝึกอาชีพเพื่อส่งขายในสหกรณ์โรงเรียน ชุมชน และช่องทางออนไลน์ โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน มีผลผลิตเพียงพอกับความต้องการในการประกอบอาหาร ได้แก่ กิจกรรมปลูกผัก
โดยฝึกให้นักเรียนหมุนเวียนรับผิดชอบดูแลแปลงพืชผัก กิจกรรมปศุสัตว์ และกิจกรรมประมง นอกจากนี้
ยังขยายผลสู่ชุมชนโดยการแจกต้นกล้าพันธุ์ผัก และไก่พันธุ์พื้นเมือง เพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนด้วย
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๓.๓๒ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ตามพระราชดำริ ฯ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยเวียงงาม อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)
โรงเรียนแห่งนี้ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีนักเรียน จำนวน
๑๑๗ คน ครูตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน ๔ นาย ครูอัตราจ้าง จำนวน ๑ คน ครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน ๒ คน
และครูอาสา จำนวน ๔ คน โดยดำเนินโครงการพระราชดำริต่าง ๆ อาทิ ด้านการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านห้วยเวียงงาม จัดโปรแกรมการส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัย โดยจัดกิจกรรมให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมกับเด็ก
ด้านโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน จัดกิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัว เลี้ยงไก่ไข่และเป็ดไข่ เลี้ยงปลานิลในบ่อดิน และปลาดุกในบ่อซีเมนต์ ซึ่งผลผลิตที่ได้มีเพียงพอต่อการบริโภค เมื่อเหลือจะจำหน่ายผ่านระบบสหกรณ์ทั้งหมด
มีการแจ้งผ่านโซเชียลมีเดียให้แก่ผู้ปกครองใน “กิจกรรมตลาดผลผลิตเคลื่อนที่ยามเย็น” โดยผู้ปกครองจะติดต่อ
ขอซื้อผลผลิตที่สนใจ และมารับในตอนเย็นช่วงมารับบุตรหลาน นอกจากนี้ ยังนำผลผลิตมาสอนวิธีการแปรรูป
และถนอมอาหารให้นักเรียน อาทิ ไข่เค็ม ปลานิลหยอง และปลาส้ม เป็นต้น ทั้งนี้ ได้ดำเนินการกิจกรรมร่วมกับ
การเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อให้นักเรียนฝึกทักษะ และกล้าแสดงออกในการสนทนาภาษาอังกฤษ
ด้านอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น มีปราชญ์ชาวบ้าน ครูอาสา และผู้ปกครอง เข้ามาส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน “วงโปงลาง” ในช่วงบ่ายทุกวัน ด้วยมีพระราชกระแสรับสั่งให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออก นอกจากนี้ ส่งเสริมให้เล่นกีฬาฟุตบอลและวอลเลย์บอลด้วย โอกาสนี้ พระราชทานพระราโชวาทให้ทุกคน ทุกฝ่าย แบ่งปันความรู้ จะได้ก้าวหน้าไปด้วยกัน