วันอังคาร ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๔ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๓

วันนี้ เวลา ๐๙.๑๘ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรี สิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– ท่านผู้หญิงวิลาวัณย์ วีรานุวัตติ์ รองประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำ นายอภิชาต สุคนธมาน และครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๑๕ เนื้อที่ ๑ ไร่ ๒ งาน ๕๔ ตารางวา
และโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๗๖๗๓ เนื้อที่ ๑ งาน ๕๕ ตารางวา ตั้งอยู่ที่ตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม เพื่อพระราชทานแก่มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
– พลโท ธำรงรัตน์ แก้วกาญจน์ รองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ นำ คณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้
๑. ผู้บริหารศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัดงาน “ไบเทค ฮาล์ฟ มาราธอน ๒๕๖๒” สมทบทุน
มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
๒. นางปรียาภรณ์ อาชาภิรมย์ศิลป์ และครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินของผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรรณพ นิโครธานนท์ สมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
– นางภากมล รัตตเสรี กรรมการและรองเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนา นำ พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม ๓๐ ปี ของมูลนิธิชัยพัฒนา
– นายสมชาย พิศิษฐ์กุลสุนทร ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อกองทุนโครงการเกษตรอาหารกลางวัน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำ นายแพทย์เชาวณิชย์ โพธาธนายง
และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล
– นางสาวอารยา ภู่พานิช รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายกิจกรรมเพื่อสังคม ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมในงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

/- นายจิรวุธ …

– ๒ –

– นายจิรวุธ เวทยาวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการเพื่อสังคม ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) นำ คณะผู้บริหารธนาคาร ฯ และศิลปินผู้ชนะเลิศการประกวดศิลปกรรมกรุงไทย ครั้งที่ ๔ ชิงโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– นางพรทิพย์ ตั้งกีรติ นายกสมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำ คณะกรรมการสมาคม ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศล ตามพระราชอัธยาศัย
– พลตำรวจโท ศตวรรษ หิรัญบูรณะ นายกสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำ คณะกรรมการสมาคม ฯ และคณะกรรมการจัดการแข่งขันเดิน – วิ่งการกุศลเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ครั้งที่ ๑ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขัน ฯ สมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ในโอกาสนี้ ผู้ชนะเลิศการแข่งขัน ฯ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
– นายสมชาย เจษฎานภาวงศ์ นายกสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย นำ คณะผู้จัดการแข่งขันช่างระบบประกอบอาคารระดับมืออาชีพ : TEMCA Skills Competition ๒๐๑๙ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขัน ฯ โดยเสด็จพระราชกุศล ตามพระราชอัธยาศัย ในโอกาสนี้ ผู้ชนะเลิศการแข่งขัน ฯ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
– นางวรรณชุรีย์ เกิดมงคล รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา นำ คณะกรรมการจัดโครงการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณี ผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดโครงการ ฯ สมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล
– นายวนิชชัย แก่นภมร ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๕ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา นำ นางกฤษณา เทพนม ประธานคณะกรรมการจัดงานการกุศล ณ วัดทุ่งยายดำ
อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการ
จัดงาน ฯ สมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล
– นายธนาเสฎฐ์ ชัชวาลธิติวัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์ (วันครู ๒๕๐๐)
อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี นำ ครอบครัวแซ่อึ๊ง และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินส่วนหนึ่งจากการร่วมทำบุญงานพระราชทานเพลิงศพ นางเอง แซ่อึ๊ง เป็นกรณีพิเศษ สมทบทุนมูลนิธิ อานันทมหิดล

/- นายพนัส…

– ๓ –

– นายพนัส ศุภศิริลักษณ์ ประธานคณะกรรมการจัดงานการกุศล ณ วัดนามะตูม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี นำ คณะกรรมการจัดงาน ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล
– นางทิพย์รัตน์ มนโกศล กรรมการผู้จัดการโรงเรียนสอนว่ายน้ำทารกและเด็ก สวิมมิ่งคิดส์
สาขาชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี นำ คณะกรรมการและผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียน ฯ
และผู้ชนะเลิศการแข่งขันว่ายน้ำเด็กเล็กและเด็กโต ประจำปี ๒๕๖๒ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดการแข่งขัน ฯ สมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล
– พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำ นายมาโกโตะ คิมุระ (Mr. Makoto Kimura) ประธานบริษัท นิชชินเบรค (ประเทศไทย) จำกัด และคณะกรรมการบริษัท ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเครื่องขัดข้าวขนาดเล็ก เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัย และน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายอุปกรณ์การสีข้าวชุมชนและอุปกรณ์การเกษตร เพื่อพระราชทานแก่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ และโรงเรียนต่าง ๆ
หรือชุมชนในพื้นที่ห่างไกลตามพระราชอัธยาศัย
เวลา ๐๙.๕๓ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– คณะกรรมการอำนวยการสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ชุดเดิม (ปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลลาในโอกาสพ้นจากหน้าที่
และคณะกรรมการชุดใหม่ (ปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) เฝ้าทูลละอองพระบาท ในโอกาสเข้ารับหน้าที่ใหม่
– นายคิม เช พง (Mr. Kim Je Bong) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งหน้าที่
เวลา ๑๓.๒๔ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม ราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดอาคารเลิศประชารักษ์ และทรงวางศิลาฤกษ์หอพระประจำโรงพยาบาล ณ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทรงห่มผ้าสไบทองหลวงพ่อวัดไร่ขิง ณ พระอุโบสถวัดไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
เวลา ๑๙.๐๐ น. (เวลาท้องถิ่น) สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปยังภัตตาคารอะปิซิอุส กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส พระราชทานพระวโวกาสให้ นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ เอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐฝรั่งเศส
และภริยา เฝ้า ถวายเลี้ยงพระกระยาหารค่ำ เพื่อแสดงความยินดี ในโอกาสทรงรับการถวายรางวัลบุคคลผู้อุทิศตนเพื่อต่อต้านมะเร็งแห่งปีคริสตศักราช ๒๐๒๐ ของกฎบัตรกรุงปารีสว่าด้วยการต่อต้านโรคมะเร็ง

/ ในวันเดียวกันนี้ …

ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๐๗.๔๐ น. พระบาทสมด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่
ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ชุดปฏิบัติการกองร้อยทหารพราน ๔๔๑๒ อำเภอสายบุรี และเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ณ บ้านเลขที่ ๕๒/๓ หมู่ที่ ๓ อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี