วันอังคาร ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2565

วันอังคารที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๔ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕
วันนี้ เวลา ๑๗.๑๗ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจาประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง ตามลาดับดังนี้
– นางทีซีทา มูลูเกทา ยีมาม (Mrs. Tizita Mulugeta Yimam) ซึ่งมีถิ่นพานักอยู่ที่กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอานาจเต็มแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปียประจาประเทศไทย
ในการมาดารงตาแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอานาจเต็มแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปียประจาประเทศไทย นางทีซีทา มูลูเกทา ยีมาม ได้ดารงตาแหน่งเป็นเอกอัครราชทูต สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปียประจาสาธารณรัฐอินเดียด้วย
– นายริอาด ดริดิ (Mr. Riadh Dridi) ซึ่งมีถิ่นพานักอยู่ที่กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐตูนิเซียประจาประเทศไทย
ในการมาดารงตาแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐตูนิเซีย ประจาประเทศไทย นายริอาด ดริดิ ได้ดารงตาแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐตูนิเซียประจาสาธารณรัฐอินโดนีเซียด้วย
– นายมุน ซึง-ฮย็อน (Mr. Moon Seoung-hyun) ซึ่งมีถิ่นพานักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเกาหลีประจาประเทศไทย
ก่อนที่จะมาดารงตาแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเกาหลี ประจาประเทศไทย นายมุน ซึง-ฮย็อน เคยดารงตาแหน่งเป็นอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจาสหรัฐอเมริกามาก่อน
– นายโจนาทาน เดล คิงส์ (Mr. Jonathan Dale Kings) ซึ่งมีถิ่นพานักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอานาจเต็มแห่งนิวซีแลนด์ ประจาประเทศไทย
ก่อนที่จะมาดารงตาแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอานาจเต็มแห่งนิวซีแลนด์ประจาประเทศไทย นายโจนาทาน เดล คิงส์ เคยดารงตาแหน่งเป็นรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศและการค้านิวซีแลนด์ (ดูแลรับผิดชอบโครงการให้ความช่วยเหลือของนิวซีแลนด์ และความสัมพันธ์ทวิภาคีกับประเทศในภูมิภาคแปซิฟิก) มาก่อน
– นายเออร์เนสต์ รวามิวซีโย (Mr. Ernest Rwamucyo) ซึ่งมีถิ่นพานักอยู่ที่กรุงโตเกียว ญี่ปุ่น เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐรวันดาประจาประเทศไทย
ในการมาดารงตาแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐรวันดาประจาประเทศไทย นายเออร์เนสต์ รวามิวซีโย ได้ดารงตาแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐรวันดาประจาญี่ปุ่นด้วย