วันอังคาร ที่ 4 มกราคม พ.ศ.2565

วันอังคารที่ 4 มกราคม พ.ศ.2565

 

 

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันอังคาร  ที่  ๔  มกราคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๕

 

วันนี้  เวลา ๐๗.๐๖ น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงบาตรพระสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครบ ๑๐๕ ปี ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

เวลา ๐๘.๓๐ น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท  ตามลำดับดังนี้

– นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นำ คณะผู้จัดงานเทศน์มหาชาติ

ณ วัดโพนงาม อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา  เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม  ถวายเงิน
สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา  ในโอกาสนี้ พระภิกษุ  ร่วมเข้าเฝ้าด้วย

– นางสาวสมทรง ยนตรรักษ์  ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

– นางสายสม วงศาสุลักษณ์ ประธานมูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอดส์  นำ คณะบุคคล เฝ้าทูลละออง

พระบาท ดังนี้

๑. นายธวัทชัย และนางกรกช โรจนะโชติกุล พร้อมด้วยคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท

ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อพระราชทานแก่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา ในพระราชูปถัมภ์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดลำพูน

๒. นายบิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท บิณฑ์ บูม บิสซิเนส จำกัด และคณะ

เฝ้าทูลละอองพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายกระบือเผือก เพื่อพระราชทานแก่มูลนิธิชัยพัฒนา

– นางภากมล รัตตเสรี กรรมการและรองเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนา  นำ คณะบุคคล

เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้

๑. นายคงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท  ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน  สมทบกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด ๑๙ (และโรคระบาดต่าง ๆ) สำหรับจัดสร้างระบบแลกเปลี่ยนอากาศแรงดันลบแบบสมบูรณ์สำหรับห้องคลอด
ให้แก่โรงพยาบาลระยอง และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเสื้อยืดลายฝีพระหัตถ์ ให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์
ซึ่งผลิตจากขวดพลาสติกรีไซเคิล  เพื่อพระราชทานแก่มูลนิธิชัยพัฒนา

๒. นายชิเกรุ คาวาซูมิ กรรมการมูลนิธิสแตนเลย์ ประเทศไทยและคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน  สมทบกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด ๑๙ (และโรคระบาดต่าง ๆ) สำหรับพัฒนา
ห้องผู้ป่วยปกติเป็นห้อง “เซมิ ไอซียู” (Semi ICU) ให้แก่โรงพยาบาลปทุมธานี

 

 

/๓. นายพงศธร …

 

 

 

 

 

– ๒ –

 

๓. นายพงศธร เอื้อมงคลชัย รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด ๑๙
(และโรคระบาดต่าง ๆ) สำหรับพัฒนาห้องผู้ป่วยปกติเป็นห้อง “เซมิ ไอซียู” (Semi ICU) ให้แก่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และโรงพยาบาลชลบุรี

๔. นายสุเมธ อนันตฤดี และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
สมทบกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด ๑๙ (และโรคระบาดต่าง ๆ) สำหรับพัฒนาห้องผู้ป่วยปกติเป็นห้อง “เซมิ ไอซียู” (Semi ICU) ให้แก่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี

๕. พันตำรวจเอกหญิง ฐานิศรา เมืองนารถ นายกสมาคมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย
และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท  ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน  สมทบกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด ๑๙
(และโรคระบาดต่าง ๆ)

๖. นายอเล็กซานเดอร์ บารากา ประธานบีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย และคณะ

เฝ้าทูลละอองพระบาท  ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินที่ได้รับบริจาค จากลูกค้าที่ซื้อรถยนต์ ระหว่างวันที่ ๑ กรกฎาคม – วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ และเงินที่ บีเอ็ม ดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสมทบกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด ๑๙ (และโรคระบาดต่าง ๆ)

– รองศาสตราจารย์สมบัติ นพรัก ประธานสภาคณบดีคณะครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย
นำ คณะผู้บริหารสภาคณบดีคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย ประธานสภาคณบดีเกียรติยศ และผู้ได้รับรางวัลดีเด่นแห่งชาติทางครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๓ เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานประกาศเกียรติคุณ และโล่เกียรติคุณ ในโอกาสนี้ ประธานสภาคณบดีคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

เวลา ๐๙.๑๖ น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม
สำนักพระราชวัง ๑ ในพระบรมมหาราชวัง

ในวันเดียวกันนี้  เวลา ๑๑.๐๕ น.  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศลทักษิณานุปทานอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในงานวันทหารม้า ประจำปี ๒๕๖๕ ณ ศูนย์การทหารม้าค่ายอดิศร อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี