วันอังคาร ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2566

วันอังคารที่ 4 เมษายน พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันอังคาร  ที่  ๔  เมษายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๖

 

วันนี้  เวลา  ๐๙.๓๖  น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้

– ผู้ช่วยศาสตราจารย์สืบพงษ์ ปราบใหญ่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง  นำ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยรามคำแหง เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๖

– นางสาวเฉลาศรี เสงี่ยม หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  สภากาชาดไทย
นำ ผู้แทนคณะพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๖

– นางกฤษดา แสวงดี อุปนายกสภาการพยาบาล คนที่ ๑ สภาการพยาบาล  นำ คณะสภาการพยาบาล เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศล
ตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๖

– รองศาสตราจารย์อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  นำ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และผู้แทนนักศึกษา เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๖

– นายสมพงศ์ นครศรี ประธานกรรมการมูลนิธิคุณากรในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  นำ คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่มูลนิธิ ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล
และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวัน
พระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๖

เวลา  ๑๔.๐๐  น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้

– นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน  นำ ผู้บริหารกระทรวงแรงงาน
และคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านกระทรวงแรงงาน เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ จากการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย และถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๖

– ศาสตราจารย์ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย
งานกาชาดประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

 

/- นางจันทร์ประภา …

 

– ๒ –

 

– นางจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย
นำ นางสาวเอมอร วงศ์สุรพิเชษฐ์ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากทายาท ลูกหลาน และผู้ร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพ นายอนันต์ วงศ์สุรพิเชษฐ์ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

– นายเสรี ยีดอรอแม ผู้อำนวยการโรงเรียนสายบุรี “แจ้งประชาคาร” อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี นำ คณะครู และนักเรียนโรงเรียน ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๖

– รองศาสตราจารย์วรากรณ์ สามโกเศศ ประธานกรรมการมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  นำ คณะกรรมการมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.
เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์ ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๖

– ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์วิศิษฏ์ สิตปรีชา ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย และผู้อำนวยการสถานเสาวภา และคณะ  นำ นายเดวิด พีค๊อก (Mr. David Peacock) ประธานกรรมการผู้จัดการบริษัท เอ็มเอสดี ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานการบริจาควัคซีนป้องกันมะเร็ง
ปากมดลูก (HPV Vaccine) ชนิด ๔ สายพันธุ์ เพื่อใช้ในกิจการของสภากาชาดไทย

ในวันเดียวกันนี้  เวลา  ๑๗.๒๑  น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี ๒๕๖๕ ณ ศาลาพระราชศรัทธา วัดปทุมวนาราม
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร