วันอังคาร ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2565

วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๕ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕
วันนี้ เวลา ๑๔.๒๘ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดอาคารอเนกประสงค์
โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา ณ โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ นายนุรักษ์ มาประณีต องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่
พระราชมงคลวชิราคม อุดมธรรมสุนทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี ณ วัดประชาราษฎร์บารุง
อาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม
อนึ่ง เมื่อวันจันทร์ ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๑๖ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง
จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยาน ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนิน
ไปทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการทหารพันธุ์ดี กองพลทหารราบที่ ๗ และทรงเปิดศูนย์ผลิตภัณฑ์สัตว์ปีก
พระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” พื้นที่ภาคเหนือตอนบน ณ โครงการทหารพันธุ์ดี กองพลทหารราบที่ ๗
อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ครั้นเสด็จพระราชดาเนินถึงโครงการทหารพันธุ์ดี กองพลทหารราบที่ ๗ พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฉันทนา วิชรัตน์ และนายเทิดศักดิ์ โทณลักษณ์ คณะผลิตกรรม
การเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กราบบังคมทูลรายงานความก้าวหน้าโครงการเก็บรักษาพันธุกรรมพืช เพื่อการ
พัฒนาและปรับปรุงพันธุ์ กับการเก็บรักษาพันธุกรรมขมิ้นและไพล ในโอกาสนี้ ทอดพระเนตรงานเก็บรักษา
พันธุกรรมพืชผัก ได้แก่ พืชในตระกูลแตง ตระกูลถั่ว ตระกูลพริก พืชสมุนไพร และผักเครื่องเคียง จากนั้น
ประทับรถรางพระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินไปยังโครงการรวบรวมพันธุ์มะม่วงพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สอนวิธีขยายพันธุ์มะม่วง เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์มะม่วง รวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้
ส่วนโครงการปรับปรุงพันธุ์ไม้ผล ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ตามพระราชดาริ ฯ เป็นแหล่งเรียนรู้
และถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการปรับปรุงพันธุ์ การอนุรักษ์พันธุ์ การดูแลจัดการ และขยายพันธุ์ไม้ผล นอกจากนี้
ยังเป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์ไม้ผลโบราณ รวมทั้งบูรณาการภารกิจของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้ความรู้แก่กาลังพล
ของกองทัพบก ภายใต้โครงการทหารพันธุ์ดี ด้วยการเรียนรู้และปฏิบัติจริง เพื่อนาความรู้ไปขยายผลยังชุมชน
ของตนเอง หรือนาไปประยุกต์ใช้เป็นวิชาชีพเมื่อปลดประจาการ ต่อจากนั้น เสด็จพระราชดาเนินไปยังโครงการ
ทหารพันธุ์ดี กองพลทหารราบที่ ๗ เป็นศูนย์สาธิตการน้อมนาแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิต
ประจาวัน ตลอดจนเป็นพื้นที่ทากินให้กาลังพลและครอบครัวดาเนินโครงการด้านการเกษตร โดยนาผลผลิต
ไปประกอบอาหารในโรงประกอบเลี้ยง และจาหน่าย เสร็จแล้ว ทรงเปิดศูนย์ผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกพระราชทาน
“เพื่อนช่วยเพื่อน” พื้นที่ภาคเหนือตอนบน ซึ่งกองทัพภาคที่ ๓ สนองพระราชดาริ จัดหาสถานที่รองรับ
/การขยายพันธุ์…
– ๒ –
การขยายพันธุ์เป็ดพันธุ์ไข่ เพื่อเป็นแหล่งผลิตลูกเป็ดสนับสนุนแก่หน่วยงานอื่น เพื่อแจกจ่ายให้โรงเรียน
ราษฎรในพื้นที่ทุรกันดาร โครงการพระราชดาริที่หน่วยรับผิดชอบ และเกษตรกรที่สนใจ
ในวันเดียวกันนั้น เวลา ๑๕.๐๐ น. น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินไปยังวัดอุโมงค์ (สวนพุทธรรม) อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ทอดพระเนตรภาพยนตร์ และวีดิทัศน์สรุปนิทรรศการ “จากไป กลับมา” ราลึก ๒๐ ปี
ศิลปินผู้บุกเบิกแนวทางศิลปะร่วมสมัยของไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ จากนั้น ทอดพระเนตรผลงานกิจกรรม “จากไป กลับมา” ภายในโรงภาพปริศนาธรรม ได้แก่ ภาพแกะสลักหิน ผลงานหนังสือภาพ
ภาพกิจกรรมและส่วนจัดแสดง สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินไปยังท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินกลับกรุงเทพมหานคร