วันอังคาร ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2563

วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

วันนี้ เวลา ๑๔.๐๙ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่าง ๆ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับ ดังนี้
– นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท
รับพระราชทานเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดัน เพื่อพระราชทานแก่โรงพยาบาล
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข สำหรับใช้ในการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ โรคโควิด ๑๙ และผู้ป่วยทั่วไปของโรงพยาบาล
– พลตำรวจโท วิชิต ปักษา ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานรถยนต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ (ออฟโรด) เพื่อพระราชทานแก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
และศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ทุรกันดาร ห่างไกลการคมนาคม ในจังหวัดกาญจนบุรี แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ และตาก สำหรับใช้เป็นพาหนะในการเดินทาง และเพื่อขนส่งวัตถุดิบประกอบอาหาร
ตำราเรียน สื่อการเรียนการสอน และปัจจัยทางการผลิตทางการเกษตรของโรงเรียน
ทั้งนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ โรคโควิด ๑๙
ในการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมพระราชทานหุ่นยนต์ปิ่นโต จาก “โครงการหุ่นยนต์และอุปกรณ์สนับสนุนการแพทย์
ในสถานการณ์โรคระบาด COVID – 19” พร้อมชุด กระจก “ควอรันทีน เทเลเพรสเซน” (Quarantine Telepresence) ระบบสื่อสารทางไกลระหว่างแพทย์และผู้ป่วย แก่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โรงพยาบาลสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ และโรงพยาบาลน่าน พระราชทานเครื่องช่วยหายใจ ชุด “พีเอพีอาร์” (PAPR) ชุด “ไอโซเลชัน กาวน์” (Isolation gown) และชุด “ชูว์ คัฟเวอร์” (Shoe cover) แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พระราชทานผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้ใหญ่ แก่กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และพระราชทานหน้ากากอนามัยแก่ครู และนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
ไปก่อนหน้านี้แล้ว
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๖.๕๙ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงเจิมเทียนรุ่ง ที่ทรงพระราชอุทิศพระราชทานไปจุดบูชาพระรัตนตรัย ตามพระอารามหลวงต่าง ๆ เนื่องในวันวิสาขบูชา จำนวน ๖ วัด ได้แก่
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดบวรนิเวศวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม
วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม และวัดนิเวศธรรมประวัติ และวันถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้า จำนวน ๗ วัด
ได้แก่ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดบวรนิเวศวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม
วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม วัดนิเวศธรรมประวัติ และวัดบรมนิวาส ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง