วันอังคาร ที่ 5 เมษายน พ.ศ.2565

วันอังคารที่ 5 เมษายน พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๕ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๕
วันนี้ เวลา ๐๘.๕๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยารามคาแหง ประจาปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคาแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคาแหง เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เป็นวันที่ ๒ เวลา ๑๔.๑๙ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม ราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕ ตามลาดับดังนี้
– นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงแรงงาน และคณะ
– พลเอก วรเกียรติ รัตนานนท์ ปลัดกระทรวงกลาโหม นา นายทหารชั้นผู้ใหญ่ และภริยา พร้อมด้วยนายทหารสัญญาบัตรในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และผู้แทนสมาคมภริยาข้าราชการสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
– นายวัลลภ นาคบัว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม รักษาราชการแทน ปลัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม และคณะ
– นายทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ และคณะ
– นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และคณะ
– นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยผู้บริหารสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะ
– ศาสตราจารย์ นายแพทย์รัฐกร วิไลชนม์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะ
– นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะ
– ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล และคณะ
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์สืบพงษ์ ปราบใหญ่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคาแหง พร้อมด้วย ผู้บริหารมหาวิทยาลัยรามคาแหง
– ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พร้อมด้วยผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และคณะ
/- พลอากาศโท …
– ๒ –
– พลอากาศโท ณรงค์ศักดิ์ พิชิตชโลธร ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช พร้อมด้วยข้าราชการโรงเรียน ฯ และนักเรียนนายเรืออากาศ
– พลเอก วิชิต ยาทิพย์ ประธานกรรมการอานวยการโครงการพระราชทานความช่วยเหลือ แก่ราชอาณาจักรกัมพูชาตามพระราชดาริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วยกรรมการโครงการ ฯ และคณะ
– นายสรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ นา คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร กรมปศุสัตว์
เวลา ๑๓.๕๗ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒ แบะประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เป็นวันที่ ๒
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานพระโอวาท ความว่า บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ นับว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีค่ายิ่ง เพราะการพัฒนาสุขภาพอนามัยของคนในชาตินั้น จาเป็นต้องอาศัยผู้มีความรู้ทางวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูงด้านการกีฬา การสร้างเสริมสุขภาพ วิทยาศาสตร์การกีฬา การบริหารจัดการกีฬา ตลอดจน การประกอบธุรกิจและอุตสาหกรรมการกีฬา ที่จะได้นาความรู้และทักษะความเชี่ยวชาญมาปรับใช้ให้ประกอบส่งเสริมกัน บัณฑิตจึงต้องหมั่นฝึกฝนพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกด้าน กล่าวคือ ในด้านความรู้ความเชี่ยวชาญ ต้องก้าวทันวิทยาการและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ในด้านร่างกายและจิตใจ ต้องแข็งแรงสมบูรณ์และมั่นคงเข้มแข็ง ในด้านปัญญา ต้องมีความฉลาดสามารถในการพิจารณาแยกแยะ และวินิจฉัย ตัดสินเรื่องราวต่าง ๆ สิ่งต่าง ๆ ตามเป็นจริง ในด้านสังคม ต้องสามารถดาเนินชีวิตและทางานร่วมกับผู้อื่น ได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ การที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ได้พัฒนากิจการทุก ๆ ด้าน ให้เจริญก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นแบบอย่างอันดีให้บัณฑิตทุกคนได้ตระหนักว่า การพัฒนาตนเองนั้น เป็นสิ่งที่ต้องกระทาอยู่ตลอดเวลา หากแต่ละคนจะได้นาสิ่งที่พูดนี้ไปพิจารณาและยึดถือปฏิบัติ ก็จะสามารถพัฒนางานในการเสริมสร้างสุขภาพอนามัยของประชาชน ให้สาเร็จผลและเจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นได้อย่างยั่งยืน
เวลา ๑๔.๓๗ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จออกแทนพระองค์ ณ วังศุโขทัย พระราชทานพระวโรกาสให้ นายวิทัย รัตนากร ผู้อานวยการธนาคารออมสิน นา คณะผู้บริหาร และพนักงานธนาคารออมสิน เฝ้า ถวายการรับฝากเงิน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาธนาคารออมสิน ครบ ๑๐๙ ปี วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๕๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จลงแทนพระองค์ ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง พระราชทานพระวโรกาสให้ นายอรรฐพนธ์ ศรีโพธิ์ ผู้อานวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นา ครูที่ปฏิบัติงานโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ฯ เป็นเวลา ๒๐ ปี และ ๑๐ ปี เฝ้า รับพระราชทานเครื่องหมายที่ระลึก และนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔ เฝ้า รับพระราชทานเหรียญกระดานชนวน และกล่าวคาสัตย์ปฏิญาณ
/ในโอกาสนี้ …
– ๓ –
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร
มหาวัชรราชธิดา พระราชทานพระโอวาท ความว่า น่าชื่นชมอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่า โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ได้จัดการศึกษาอบรมที่ดีให้แก่นักเรียน ทั้งในด้านวิชาการและคุณธรรมความประพฤติ เพื่อเป็นพื้นฐาน ในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไป หรือนาไปใช้ประกอบอาชีพตามความถนัดและความสนใจ นักเรียนทั้งหลายคงจะเห็นแล้วว่า แม้ความสาเร็จที่ได้รับในวันนี้ จะเป็นความสาเร็จสาคัญขั้นแรกของชีวิต แต่ก็ได้สร้างความสุขและความภาคภูมิใจให้แก่นักเรียนและครอบครัวเป็นอย่างมาก ในภายภาคหน้า ไม่ว่าแต่ละคนจะเข้าศึกษาต่อ หรือจะประกอบอาชีพใดก็ตาม ขอให้ระลึกถึงความสาเร็จในวันนี้ไว้เป็นแรงบันดาลใจ และตั้งใจประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในความดี คือคิดดี
พูดดี และทาดี โดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคปัญหาต่าง ๆ รวมทั้งพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้นอยู่เสมอ เชื่อได้ว่า หากทุกคนปฏิบัติได้ดังที่กล่าวแล้ว ย่อมจะประสบความสาเร็จอันน่าภาคภูมิใจในขั้นสูงขึ้นไปได้อย่างแน่นอน