วันอังคาร ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2564

วันอังคารที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2564

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๖ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔
วันนี้ เวลา ๐๘.๕๕ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงานโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ ๑๐๕ พระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” บ้านโคกไทรงาม อาเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์
ในการนี้ ทรงรับฟังรายงานสรุปผลการดาเนินงานโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ ๑๐๕ พระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” บ้านโคกไทรงาม อาเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งมีราษฎรเข้าร่วมโครงการ ฯ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ เริ่มแรกมีสมาชิก ๓๕ คน และจากการดาเนินงานที่ผ่านมาประสบผลสาเร็จอย่างต่อเนื่อง ทาให้ มีราษฎรเข้าร่วมโครงการ ฯ มากขึ้น ปัจจุบันมีสมาชิก ๗๐ คน โดยในปี ๒๕๖๓ สามารถผลิตพันธุ์ข้าวผ่านเกณฑ์ เป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ ๑๐๕ พระราชทาน ได้จานวน ๑๐๔,๕๓๙ กิโลกรัม ทาให้สมาชิกมีรายได้ดี สามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้ และเป็นตัวอย่างแก่หมู่บ้านอื่นต่อไป โดยมีศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ และมูลนิธิ ชัยพัฒนา ช่วยส่งเสริมอาชีพด้านต่าง ๆ แก่สมาชิก อาทิ การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมพันธุ์พื้นบ้าน การย้อมสีเส้นไหมด้วยสีธรรมชาติ และการส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมเสื่อกก นอกจากนี้ ยังได้รับเมล็ดพันธุ์ข้าว การจัดหาแหล่งน้า ไฟฟ้า เส้นทางคมนาคม และรถเกี่ยวข้าวพระราชทาน เพื่อส่งเสริมการผลิตแบบครบวงจร ในโอกาสนี้ มีพระราชปฏิสันถารกับสมาชิกกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ ๑๐๕ พระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” บ้านโคกไทรงาม ด้วย
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๓.๓๑ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย” กองพลทหารราบที่ ๖ อาเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์
ในการนี้ ทรงรับฟังรายงานภาพรวมการขยายผลโครงการทหารพันธุ์ดี “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย” สู่ชุมชนชายแดน ของกองกาลังสุรนารี และการขยายผลโครงการทหารพันธุ์ดี “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย” สู่ชุมชนตาบลตาเมียง อาเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ต่อจากนั้น ทอดพระเนตรแปลงเกษตรของราษฎรที่เข้าร่วมโครงการทหารพันธุ์ดี “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย” และทอดพระเนตรวีดิทัศน์การขยายผลโครงการทหารพันธุ์ดี “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย” สู่ชุมชนชายแดน ของกองกาลังสุรนารี ในโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเมล็ดพันธุ์ผัก พันธุ์ไก่พื้นเมือง พันธุ์เป็ด และพันธุ์กบพื้นบ้านทุ่งกุลา แก่ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่ ๒ กองกาลังสุรนารี นายกองค์การบริหารส่วนตาบล กานันและผู้ใหญ่บ้านตาบลตาเมียง กับผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองคันนา ตาบลตาเมียง อาเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ในการนี้ มีพระราชปฏิสันถารกับราษฎรที่เข้าร่วมโครงการทหารพันธุ์ดี “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย” บ้านหนองคันนา ด้วย