วันอังคาร ที่ 6 กันยายน พ.ศ.2565

วันอังคารที่ 6 กันยายน พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๖ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๕
วันนี้ เวลา ๐๙.๐๔ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้า มหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลาดับดังนี้
– นายศุภชัย เอกอุ่น ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นา คณะผู้บริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจาหน่ายสลากบารุงสภากาชาดไทย
งานกาชาด ประจาปี ๒๕๖๔ เพื่อบารุงสภากาชาดไทย
– นางบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย นา คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สมาคม ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาดออนไลน์ประจาปี ๒๕๖๔ เพื่อบารุงสภากาชาดไทย
– นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร นายกสมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นา คณะกรรมการ จัดกิจกรรมการแข่งขัน “ฟุต รัน ทียู – ซียู” (Foot Run TU – CU) เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานการจัดกิจกรรมการแข่งขัน ฯ และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายใบรับรองผลการแข่งขัน ฯ พร้อมทั้งทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัดกิจกรรมดังกล่าว โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– นายเฉลิมชัย ยอดมาลัย บรรณาธิการข่าวหนังสือพิมพ์แนวหน้า และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– นายสุรชา อุดมศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานนวัตกรรม และรองผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสซีจี
เคมิคอลส์ จากัด (มหาชน) นา คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหน้ากากอนามัยและสเปรย์ฆ่าเชื้อสาหรับผิวกาย เพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย
เวลา ๑๒.๕๕ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม ราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิด “อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า” ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๔ อาเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
เวลา ๐๗.๒๗ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากเรือนรับรองที่ประทับ อ่างเก็บน้าห้วยเสนง โครงการชลประทานสุรินทร์ อาเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ไปทรงออกหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ เพื่อฉีดวัคซีนและทาหมันให้กับสุนัขและแมวจรจัด ณ มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ อาเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เป็นวันที่ ๑
เวลา ๑๐.๔๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ ณ หอประชุมสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
/ในวันเดียวกันนี้ …..
– ๒ –
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๒๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนคร ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ ณ หอประชุมสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม