วันอังคาร ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

ข่าวในพระราชส านัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๖ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๗
วันนี้ เวลา ๑๒.๒๒ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทรงบรรยาย เรื่อง การก าเนิดของเซลล์มะเร็ง
(Oncogenesis) พระราชทานแก่คณาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม
(Principles of Toxicology) สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ณ อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร