วันอังคาร ที่ 7 กันยายน พ.ศ.2564

วันอังคารที่ 7 กันยายน พ.ศ.2564

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๔

วันนี้ เวลา ๐๙.๑๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี
สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออกแทนพระองค์ ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ นำ ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานโล่และเข็มเชิดชูเกียรติ ดังนี้
– สาขาทัศนศิลป์
๑. ศาสตราจารย์กิตติคุณกำจร สุนพงษ์ศรี (จิตรกรรม)
๒. นายอำมฤทธิ์ สุวรรณ (จิตรกรรม – สื่อผสม)
๓. นายประภากร วทานยกุล (สถาปัตยกรรมร่วมสมัย)
๔. นายสำเริง แดงแนวน้อย (ประณีตศิลป์ – แกะสลักไม้)
– สาขาวรรณศิลป์
๑. นายเอนก นาวิกมูล
๒. นางสาวอรสม สุทธิสาคร
– สาขาศิลปะการแสดง
๑. นายประทีป สุขโสภา (เพลงพื้นบ้าน)
๒. นายประเมษฐ์ บุณยะชัย (นาฏศิลป์ – โขน)
๓. นายปี๊บ คงลายทอง (ดนตรีไทย)
๔. นางสุดา ชื่นบาน (ดนตรีไทยสากล – ขับร้อง)
๕. นางรุ่งฤดี เพ็งเจริญ (ดนตรีไทยสากล – ขับร้อง)
๖. นายปง อัศวินิกุล (ผู้กำกับระบบเสียง – สร้างสรรค์ และบันทึกเสียงภาพยนตร์)
ในโอกาสนี้ ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรม พร้อมผู้เกี่ยวข้อง
ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย ต่อจากนั้น
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– นายอับดุลลา อาลาวาดี อดีตนายกสโมสรโรตารีกรุงเทพ ปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ นำ คณะกรรมการจัดงานแสดงดนตรีการกุศล “อะ วัน ฮันเดรด เยีย อ็อฟ แจ็ส” (A 100 YEARS OF JAZZ!) เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแสดงดนตรีการกุศลดังกล่าว โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– นายสุรศักดิ์ การุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร นำ คณะผู้บริหาร ผู้แทนครูกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตินวมินทราชูทิศ เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มโรงเรียน ฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด ๑๙
(และโรคระบาดต่าง ๆ)

/- นายทิพากร…

 

 

 

– ๒ –

– นายทิพากร สมคะเน และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลงานหัตถศิลป์
รูปหนังตะลุงของช่างต่าง ๆ ในอดีตของภาคใต้ ในโอกาสนี้ นายทวีรัตน์ ทองมาก ช่างทำรูปหนังตะลุง บ้านจังหูน
จังหวัดนครศรีธรรมราช ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลงานรูป “ฤาษีบรมครู” นายสรวิศ รัตนพันธ์ ช่างทำรูปหนังตะลุง จังหวัดชุมพร ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลงานรูป “องค์อินทร์” นายกวิน แถวกลาง ช่างทำรูปหนังตะลุง จังหวัดตรัง ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลงานรูป “พระนางธรณี” และนายธัญญะ สมคะเน ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นำ คณะข้าราชการ จังหวัดนราธิวาส และกรรมการมูลนิธิพัฒนาเกษตรอนามัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลไม้ และของดีจังหวัดนราธิวาส และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๓.๑๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี
กองพันทหารราบ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์
ในการนี้ ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี กองพันทหารราบ โรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า ระยะที่ ๑ ซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิชัยพัฒนา โดยศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ร่วมกับโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จัดตั้งโครงการทหารพันธุ์ดี ภายในกองพันทหารราบ โรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า เมื่อปี ๒๕๖๓ โดยมีโครงการเริ่มต้น ๔ โครงการ อาทิ โครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง
โครงการเลี้ยงปลานิลในสระ “เพื่อนช่วยเพื่อน” โครงการเลี้ยงเป็ดไข่ และการเลี้ยงแพะพันธุ์แบล็คเบงกอล
พระราชทาน จากการดำเนินงานในระยะที่ ๑ ประสบผลสำเร็จด้วยดี จึงนำไปสู่การขยายระยะที่ ๒ โดยเป็นการนำความรู้ที่ได้ไปขยายผลการดำเนินการต่อให้มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน
“เพื่อนช่วยเพื่อน” และโครงการทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน เสร็จแล้ว ทรงรับฟังรายงานประสบการณที่ได้รับ
จากการปลูกผักปลอดภัย สำหรับทำผักดองวังสระปทุม จากตัวแทนนักเรียนนายร้อย ชมรมโครงการตามแนวพระราชดำริโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ทั้งนี้ โครงการ ฯ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อร่วมสนับสนุนกิจกรรม อาทิ กรมพัฒนาที่ดิน ช่วยปรับปรุงดินในพื้นที่ปลูกผัก กรมชลประทาน สนับสนุนการขุดลอกแหล่งน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ สนับสนุนการก่อสร้างระบบส่งน้ำ นอกจากนี้ ยังมีการผลิตการขยายพันธุ์เชื้อไตรโคเดอร์มา การผลิตน้ำหมักชีวภาพ การเลี้ยงไส้เดือน และการผลิตน้ำส้มควันไม้ ซึ่งจะขยายผลไปสู่ชุมชนในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ อีกด้วย ในโอกาสนี้ พระราชทานพระราชดำรัส
แก่ทหารพันธุ์ดี โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าด้วย