วันอังคาร ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

 

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันอังคาร  ที่ ๗  กุมภาพันธ์  พุทธศักราช  ๒๕๖๖

 

วันนี้ เวลา  ๑๗.๓๒  น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ                            สยามบรมราชกุมารี  เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการ                          มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี ๒๕๖๖

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ เดิมชื่อ มูลนิธิส่งเสริมผลผลิตชาวเขาไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ก่อตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช​ ๒๕๑๕ ตามพระราชดำริเพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมการตลาดให้งานหัตถกรรมชาวเขาจนเป็นที่นิยมทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งการสนับสนุนด้านการศึกษาแก่เยาวชนชาวไทยภูเขา ต่อมา เมื่อพุทธศักราช ​๒๕๒๘ ได้เปลี่ยนชื่อเป็นมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พร้อมกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านเศรษฐกิจและสังคมของชาวเขาและชาวพื้นราบที่อยู่ห่างไกล รวมทั้งฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม งานพัฒนาครบวงจรของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ฯ เริ่มขึ้นเมื่อปี ๒๕๓๑ ที่โครงการ​พัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงราย ปัจจุบัน มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ฯ ยังคงทำงานสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี   อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างประโยชน์และสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่เป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมต่อไป

เวลา  ๑๘.๒๗  น.  สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปยังท่าอากาศยานดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง
เสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดตาก และจังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่                           ๗ – ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

โอกาสนี้ ประทับแรม ณ โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

เวลา  ๑๐.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้                           พลเอก สุรยุทธ์  จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์  ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ในวันเดียวกันนี้  เวลา ๑๐.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า                   โปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์  คุ้มฉายา องคมนตรี เชิญหิรัญบัฏ พัดยศ ผ้าไตร และเครื่องยศสมณศักดิ์  ไปถวายแด่ พระพรหมวชิรานุวัตร ปริยัติกิจโกศล โสภณภารธุราทร ปสาทกรธรรมสาธก ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี ณ วัดบพิตรพิมุข เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร