วันอังคาร ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2562

วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2562
ข่าวในพระราชสำนัก
                         พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร  ที่  ๗  พฤษภาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๒
วันนี้  เวลา  ๑๗.๓๕  น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เสด็จออก  ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน
พระราชวังดุสิต  พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย  เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท  ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง  และอักษรสาส์นตราตั้ง  ตามลำดับดังนี้
– นายโจเซฟ  แอนโทนี  คอตเตอร์  (Mr.Joseph Anthony Cotter)  ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร  เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท  ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง  เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญ
ผู้มีอำนาจเต็มแห่งไอร์แลนด์ประจำประเทศไทย
ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งไอร์แลนด์ประจำ
ประเทศไทย  นายโจเซฟ  แอนโทนี  คอตเตอร์  เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ประจำราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย  มาก่อน
– นางแชสตี  เริดส์มูน  (Ms.Kjersti  Rødsmoen)  ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร  เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท  ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง  เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม
แห่งราชอาณาจักรนอร์เวย์ประจำประเทศไทย
ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรนอร์เวย์ประจำประเทศไทย  นางแชสตี  เริดส์มูน  เคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการสำนักกิจการลาตินอเมริกา  กระทรวงการต่างประเทศราชอาณาจักรนอร์เวย์  มาก่อน
– นายซิลเวสเตอร์  บุช  (Mr.Szilveszter  Bus)  ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร  เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท  ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง  เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งฮังการี
ประจำประเทศไทย
ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งฮังการีประจำ
ประเทศไทย  นายซิลเวสเตอร์  บุช  เคยดำรงตำแหน่งเป็นรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศและการค้าฮังการี
ด้านนโยบายมุ่งสู่ใต้ (Opening to the South)  มาก่อน
– นายฌาก  ลาปูฌ  (Mr.Jacques  Lapouge)  ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร  เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท  ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง  เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทย
ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส
ประจำประเทศไทย  นายฌาก  ลาปูฌ  เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตประจำกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส  มาก่อน
– นายเก-ออร์ค  ชมิท  (Mr.Georg  Schmidt)  ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท  ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง  เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย
ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย  นายเก-ออร์ค  ชมิท  เคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการภูมิภาคแอฟริกาตอนใต้ทะเลทรายซาฮาราและซาเฮล กระทรวงการต่างประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  มาก่อน
/- นายคิม …
– ๒ –
– นายคิม  เช  พง  (Mr.Kim  Je  Bong)  ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร  เฝ้าทูลละออง
ธุลีพระบาท  ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง  เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีประจำประเทศไทย
ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีประจำประเทศไทย นายคิม  เช  พง  เคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมการบริหารและโลจิสติกส์ กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี  มาก่อน
– นางสุจิตรา  ทุไร  (Ms.Suchitra  Durai)  ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร  เฝ้าทูลละออง
ธุลีพระบาท  ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง  เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทย
ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทย  นางสุจิตรา  ทุไร  เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรสาธารณรัฐอินเดียประจำสำนักงานสหประชาชาติ ณ กรุงไนโรบี โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) และสำนักงานโครงการ
ตั้งถิ่นฐานมนุษย์แห่งสหประชาชาติ (UN-Habitat)  มาก่อน
– นายอี  อุก-ฮ็อน  (Mr.Lee  Wook-heon)  ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท  ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง  เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย
ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเกาหลี
ประจำประเทศไทย  นายอี  อุก-ฮ็อน  เคยดำรงตำแหน่งเป็นรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐเกาหลี  มาก่อน
– นายมุฮัมมัด  นัซมุล  เคาไนน์  (Mr.Md.  Nazmul  Quaunine)  ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร  เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท  ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง  เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญ
ผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังก  ลาเทศประจำประเทศไทย
ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำประเทศไทย  นายมุฮัมมัด  นัซมุล  เคาไนน์  เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำสหราชอาณาจักร  มาก่อน
  เวลา  ๑๘.๔๗  น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี  เสด็จออก  ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน  พระราชวังดุสิต  พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้  ผู้อำนวยการโรงพยาบาล  ผู้อำนวยการวิทยาลัยแพทย์  ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาล  และผู้อำนวยการสถานพยาบาล  จำนวน ๒๗ แห่ง  เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานเงินสำหรับจัดซื้อเครื่องมือ  และอุปกรณ์
ทางการแพทย์  ได้แก่ โรงพยาบาลศิริราช   โรงพยาบาลกลาง   โรงพยาบาลวชิระ  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย   โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า   วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า  โรงพยาบาลทหาร
ผ่านศึก   โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ   โรงพยาบาลราชวิถี  โรงพยาบาลสงฆ์   โรงพยาบาลตำรวจ   สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี   โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
กรมแพทย์ทหารเรือ   วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก   โรงพยาบาลรามาธิบดี   โรงพยาบาลสัตว์
/มหาวิทยาลัย …
– ๓ –
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน  โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ   โรงพยาบาล
หัวหิน   โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่   โรงพยาบาลน่าน   โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร   โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์   โรงพยาบาลยะลา   โรงพยาบาลปัตตานี   โรงพยาบาลสงขลานครินทร์   โรงพยาบาล
สุไหงโก-ลก   และโรงพยาบาลท่าวังผา จังหวัดน่าน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงห่วงใย และทรงคำนึงถึงการดูแลรักษาพยาบาล  สุขภาพร่างกายของประชาชน  ตลอดจนประสิทธิภาพด้านการให้บริการทางการแพทย์  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมพระราชทานเงินในการจัดซื้อเครื่องมือ  ครุภัณฑ์  และอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาล  วิทยาลัยแพทย์และพยาบาล  และสถานพยาบาลต่าง ๆ  จากทั่วประเทศ  ที่ยังคงขาดแคลน  และมีความจำเป็น
ในการให้บริการ ในการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วย  โดยทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานเงินที่ประชาชน
ได้ร่วมกันทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในการร่วมบำเพ็ญพระราชกุศล  เนื่องในงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทั้งหมด  และส่วนหนึ่ง
เป็นเงินรายได้จากการจัดงาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๔๐๗,๑๔๔,๔๘๗.๕๙ บาท (สองพันสี่ร้อยเจ็ดล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันสี่ร้อยแปดสิบเจ็ดบาทห้าสิบเก้าสตางค์)
ทั้งนี้  เพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้การรักษาทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาล  วิทยาลัยแพทย์และพยาบาล
และสถานพยาบาลต่าง ๆ  อันจะเป็นประโยชน์ในการให้การบริการทางการแพทย์แก่ผู้ป่วย  การรักษาพยาบาล
ที่ดีมีคุณภาพ  เพื่อให้ผู้ได้รับการรักษามีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้  ยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่คณะผู้บริหาร  บุคลากร  และเจ้าหน้าที่  ตลอดจนประชาชน ทุกหมู่เหล่าอย่างหาที่สุดมิได้
ในการนี้  พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  เจ้ากรมแพทย์ทหารบก  เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ  เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ  และปลัดกรุงเทพมหานคร ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย
เวลา  ๑๔.๔๘  น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี  เสด็จลง  ณ ศาลาดุสิดาลัย  สวนจิตรลดา  พระราชวังดุสิต  พระราชทานพระราชวโรกาสให้  คณะบุคคลต่าง ๆ  เฝ้าทูลละอองพระบาท  ตามลำดับดังนี้
– นายเอกสิทธิ์  วัฒนปรีชานนท์  ผู้อำนวยการโครงการลูกพระดาบส  และคณะ  นำ คณะบุคคล
เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้
   ๑. พลเอก จรัล  กุลละวณิชย์  ประธานคณะกรรมการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ ปี ๒๕๖๑
และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ ปี ๒๕๖๐ สมทบทุนมูลนิธิพระดาบส
   ๒. นายวัฒนา  พูลเจริญ  ศิลปินผู้วาดภาพในงานน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และคณะ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายภาพในงานดังกล่าว
สมทบทุนมูลนิธิพระดาบส
– คณะกรรมการร้านสำนักงานอัยการสูงสุด เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาด ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
/- นางชฎามาศ …
– ๔ –
– นางชฎามาศ  ธุวะเศรษฐกุล  กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำ คณะผู้บริหาร และคณะทำงาน
ที่ร่วมดำเนินโครงการสมุนไพรรักษ์น้ำ  “เฮิร์บส  ฟอร์  เฮลธี  วอเตอร์”  (Herbs for Healthy Water)
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสนับสนุนโครงการดังกล่าว
– หม่อมหลวงจิรพันธุ์  ทวีวงศ์  กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา นำ นางสาวนฤมล
เทิดกตัญญูพงศ์ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา
– นางสายสม  วงศาสุลักษณ์  ประธานมูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอดส์ นำ คณะบุคคล
เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้
   ๑. นางรมิดา  รัสเซลล์ มณีเสถียร และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัดงานคอนเสิร์ต “เพื่อนรัก นักร้อง เพื่อน้องรัก” เพื่อพระราชทาน
เป็นค่าอาหารสามมื้อแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดลำพูน
       ๒. นางศิวณัฐ  รัชตดำรงรัตน์  และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อพระราชทานเป็นค่าอาหารสามมื้อแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา จังหวัดลำพูน
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  และสมทบทุนมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อน
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
– พลเอก ธีระเดช  ฉัตรเสถียรพงศ์  นายกสมาคมนักศึกษาเก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการแข่งขัน ฯ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– พันเอก ทวิวัชร  วีระแกล้ว  นายกสมาคมเทคโนโลยีป้องกันประเทศ นำ คณะกรรมการสมาคม ฯ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล
ประจำปี ๒๕๖๑  และเงินสมทบทุนจากสมาคมเทคโนโลยีป้องกันประเทศ โดยเสด็จพระราชกุศล
ตามพระราชอัธยาศัย
– นายบัณฑิต  อ่าวสถาพร  นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ นำ คณะกรรมการ
สมาคม ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการแข่งขันแรลลี่การกุศล
สมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และนายพลพัตร  ถนอมทรัพย์  ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ  ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา  และในโอกาสนี้ ผู้ชนะเลิศการแข่งขัน ฯ  ร่วมเฝ้า
ทูลละอองพระบาท ด้วย
– นาวาอากาศเอกหญิง วัชราภรณ์  เปาโรหิตย์  ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
กรมแพทย์ทหารอากาศ และประธานชมรมพยาบาลสี่เหล่า ประจำปี ๒๕๖๑ นำ คณะผู้บริหารชมรม ฯ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมเดินการกุศล “ปลูกความดี
ไว้ในแผ่นดิน ครั้งที่ ๑๘” ประจำปี ๒๕๖๑ สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา
/- นายภากร …
– ๕ –
– นายภากร  ปีตธวัชชัย  กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นำคณะกรรมการจัดการแข่งขัน “เซ็ท  เทเบิล  เทนนิส  แชมเปี้ยนชิป” (SET Table Tennis Championship) ประจำปี ๒๐๑๗  และประจำปี ๒๐๑๘ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขัน ฯ  โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– นางภัทธีรา  ดิลกรุ่งธีระภพ   นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย นำ นายกัณฑรา
ลดาวัลย์ ณ อยุธยา  ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันฟุตบอล “สิงห์โบรกเกอร์คัพ  ประจำปี ๒๕๖๑”
และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขัน ฯ  โดยเสด็จ
พระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– นายพรชัย  จุฑามาศ  เจ้าหน้าที่งานในพระองค์ (นักวิชาการเกษตร) ระดับ ๑๐ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  สำนักพระราชวัง นำ นางสลีพรรณ  ธรรมสโรช  และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน  เพื่อสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ ในการดำเนินงานโครงการ “พฤกษานุรักษ์ มเหสักข์ นวมินทรานุสร” ในพื้นที่ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  จังหวัดกาฬสินธุ์  และจังหวัดมุกดาหาร
– นายสรวุฒิ  บุญวรพัฒน์  กรรมการผู้จัดการบริษัท พนาพัฒน์ เฮลท์แคร์ จำกัด นำ คณะผู้บริหาร
และพนักงานบริษัท ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์
ยาแก้ไอ ในโครงการ “ไปให้สุด ไม่มีสะดุด กับการให้”  และบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)  ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
– นายเนียว  คีน บูน  ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมดุสิตธานี พัทยา และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากการร่วมบริจาคของพนักงานโรงแรม ฯ  สมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล
– รองศาสตราจารย์ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล  รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
และคณะ นำ ผู้ชนะเลิศการประกวดดนตรีไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑๗
ประเภทวงเครื่องสายประสมปี่พาทย์ และประเภทวงเครื่องสายเครื่องเดี่ยว เฝ้าทูลละอองพระบาท
รับพระราชทานถ้วยรางวัล
– นายวิรัช  โหตระไวศยะ  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ฯ พร้อมด้วยชมรมกอล์ฟราชมงคล เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– นายสุกิจ  นิตินัย  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และคณะผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– รองศาสตราจารย์ฤกษ์ชัย  ฟูประทีปศิริ  รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก  และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย
เงินรายได้จากการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
/- รองศาสตราจารย์ …
– ๖ –
– รองศาสตราจารย์สุภัทรา  โกไศยกานนท์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ฯ  เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการ
จัดกิจกรรมต่าง ๆ  โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– รองศาสตราจารย์อุดมวิทย์  ไชยสกุลเกียรติ  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท  ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้
จากการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– รองศาสตราจารย์ศีลศิริ  สง่าจิตร  ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้
จากการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ  หนูเนียม  รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
รายได้จากการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล  บุรินทร์วัฒนา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้
จากการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรจน์  ลิ้มไขแสง  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการ
จัดกิจกรรมต่าง ๆ  โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
เวลา  ๑๕.๔๔  น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี  เสด็จลง ณ  อาคารชัยพัฒนา  สวนจิตรลดา  พระราชวังดุสิต  พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้ นายอดิศร  สินประสงค์  นายกสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  และคณะ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
พร้อมทั้ง นำ นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกจากสมาคม ฯ ให้ได้รับรางวัล “ความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา”
ประจำปี ๒๕๖๑ เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานรางวัล
เวลา  ๑๗.๓๔  น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี  เสด็จลง  ณ ศาลาดุสิดาลัย  สวนจิตรลดา  พระราชวังดุสิต  ทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๒  ของคณะกรรมการบริหารมูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์  ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ในวันเดียวกันนี้  เวลา  ๑๐.๒๒  น.  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่ง  จากวังศุโขทัย  ไปทรงบำเพ็ญพระกุศล  เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหน่วยม้าทรงประจำพระองค์ ฯ  ครบรอบปีที่ ๑๙  และทรงเปิดอาคารโรงนอนหน่วยม้าทรงประจำพระองค์  ณ อาคารโรงนอน
หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ ฯ กองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์  เขตพญาไท  กรุงเทพมหานคร