วันอังคาร ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๘ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๕
วันนี้ เวลา ๐๘.๓๗ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรม
ราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากบ้านอุทัย ๙๐๕ อาเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
ไปทอดพระเนตรศิลปวัตถุและเอกสารโบราณ ณ วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม (วัดทุ่งแก้ว) อาเภอเมืองอุทัยธานี
จังหวัดอุทัยธานี