วันอังคาร ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2563

วันอังคารที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๘ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

วันนี้ เวลา ๑๕.๐๓ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังท่าอากาศยานทหาร
ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๓
ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ เรือนรับรองที่ประทับ ค่ายกาวิละ อำเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๔๑ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะข้าราชการ และประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
จากนั้น นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กราบถวายรายงานและขอพระราชทาน
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระแสงราชศัสตราประจำเมืองเชียงใหม่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับ
พระแสงราชศัตราประจำเมืองเชียงใหม่ แล้วพระราชทานแก่มหาดเล็กเชิญไปเก็บรักษา ณ ห้องรับรองที่ประทับ ค่ายกาวิละ มณฑลทหารบกที่ ๓๓ ต่อจากนั้น พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ ๓ กราบบังคมทูลเชิญ
เสด็จขึ้นแท่นรับการถวายความเคารพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นแท่นทรงรับการถวายความเคารพ
จากกองทหารเกียรติยศ เสร็จแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
ทรงพระดำเนินผ่านข้าราชการ และประชาชนที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ไปยังรถยนต์พระที่นั่ง จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับเทียนชนวนจากเจ้าพนักงานพระราชพิธี ทรงจุดธูปเทียน
เครื่องทองน้อย ที่นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย ทรงตั้ง
พระราชสัตยาธิษฐาน และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงรับเทียนชนวนจากเจ้าพนักงานพระราชพิธี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ที่นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย ทรงตั้งพระราชสัตยาธิษฐาน เสร็จแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเครื่องทองน้อย แก่นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พระราชทานเครื่องทองน้อยแก่นายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเชิญไปบูชาพระธาตุดอยสุเทพ ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ ราชวรวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เสร็จแล้ว ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
เวลา ๑๗.๕๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทาน
ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน ซึ่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายด้วย

/เวลา ๑๗.๒๖ น. …
– ๒ –

เวลา ๑๗.๒๖ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณี
สิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พระราชทานพระวโรกาสให้ ผู้มีอุปการคุณ เฝ้า รับพระราชทานเข็มที่ระลึกงาน
“เพื่อนพึ่ง (ภา ฯ) ๒๕๖๓” ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
เวลา ๐๙.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ บ้านเลขที่ ๗๖/๒
หมู่ที่ ๑ อำเภอพระพรหม ศาลาประชาคม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ บ้านเลขที่ ๔๕๓/๑ หมู่ที่ ๓ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพัทลุง ณ หอประชุมโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร และบ้านเลขที่ ๑๓๘ หมู่ที่ ๑ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
อนึ่ง เมื่อวันจันทร์ ที่ ๗ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๒๐.๔๓ น. พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ตามลำดับดังนี้
– พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และสภานายกสภาลูกเสือไทย และคณะ
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องหมายวูดแบดจ์สี่ท่อน ชั้นสูงสุด ขั้นหัวหน้า
ผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (Leader Trainer – L.T.) พร้อมเครื่องแบบลูกเสือและเครื่องหมายประกอบ
– ท่านผู้หญิงพึงใจ สินธวานนท์ และครอบครัว เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย