วันอังคาร ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๘ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๕

วันนี้ เวลา ๐๘.๕๓ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี
สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานพระราโชวาท ความว่า การที่บัณฑิตได้สำเร็จการศึกษาตามที่มุ่งหวังนั้น เป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำมาซึ่งความสำเร็จในการประกอบอาชีพและการดำเนินชีวิต เพราะทำให้แต่ละคนมีความรู้ในวิชาการตามสาขาวิชา
ที่ได้ศึกษามา อันจะนำไปปฏิบัติใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อไปได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันนี้ ความรู้ในวิชาการด้านเทคโนโลยีนับว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะเทคโนโลยีได้เข้ามามีส่วนอย่างสำคัญ ทั้งในชีวิตประจำวัน
และในกิจการงานทุกอย่าง เทคโนโลยีเหล่านี้ แม้จะมีประโยชน์มากก็จริง แต่ก็ขึ้นอยู่กับผู้ใช้เทคโนโลยี
ว่าจะนำไปใช้อย่างไรด้วย บัณฑิตในฐานะที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี จึงต้องสร้างเสริมเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของตนอยู่เสมอ จนมีความเชี่ยวชาญชำนาญ ที่จะนำเทคโนโลยีมาใช้ได้อย่างเหมาะสมถูกต้อง
ตามหลักวิชา ตามเหตุผลความจำเป็น ด้วยคุณธรรมความสุจริต แต่ละคนจะได้เป็นผู้สามารถในการใช้เทคโนโลยี ให้บังเกิดประโยชน์และมีคุณค่าสูงสุด ทั้งแก่อาชีพการงานและแก่ชีวิต ทั้งของตนเองและของสังคมประเทศชาติ ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๒.๔๖ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ
๒ เมษายน ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา