วันอังคาร ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2562

วันอังคารที่ 8 มกราคม พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๘ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

วันนี้ เวลา ๐๘.๓๖ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดงาน “ไทยแลนด์ อินเตอร์เนชันแนล ไซน์ส แฟร์ ๒๐๑๙” (Thailand International Science Fair 2019) ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
เวลา ๑๔.๐๗ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นางสาวขนิษฐา นรินทรางกูร และครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากการร่วมทำบุญบำเพ็ญกุศลศพ นางบุญทรัพย์ มีลาภ สมทบทุนศิริราชมูลนิธิ โรงพยาบาลศิริราช
เวลา ๑๔.๕๘ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ หัวข้อ “โรคมะเร็งตับและมะเร็งปอด : การวิจัยปัจจุบันและอนาคต” (International Conference on Liver and Lung Cancer : Current and Future Research) ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๐.๓๐ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๕ ณ ห้องประชุมอาคารสว่างวัฒนา โรงเรียนราชินี เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
เวลา ๐๘.๓๔ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จออก ณ วังศุโขทัย ทรงบำเพ็ญพระกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ จากนั้น เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่ง ไปยังท่าวาสุกรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เพื่อทรงไถ่ชีวิตโค จำนวน ๑ คู่ กับทรงปล่อยนก และพันธุ์สัตว์น้ำ ต่อจากนั้น
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จออก ณ วังศุโขทัย ประทานพระวโรกาสให้ พลอากาศเอก เกษม อยู่สุข นำ ผู้แทนหน่วยราชการในพระองค์ เฝ้า ถวายพระพร จากนั้น ประทานพระวโรกาสให้ พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต เชิญดอกไม้และของขวัญพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปถวาย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๔๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมด้วยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ศาลาเทิดไท้องค์ราชันย์ อำเภอบ้านนาเดิม ศาลาประชาคม อำเภอกาญจนดิษฐ์ และโรงเรียนดอนสักผดุงวิทย์ อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เวลา ๑๐.๑๕ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี พร้อมด้วยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดชุมพร ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยาเขตชุมพร อำเภอละแม หอประชุมวัดชลธีนิมิต อำเภอหลังสวน และหอประชุมเทศบาลตำบลนาโพธิ์พัฒนา อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
/ในวันเดียวกันนี้…

– ๒ –

ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๑.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี พร้อมด้วยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลา ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสทิงพระ และหอประชุมที่ว่าการอำเภอระโนด จังหวัดสงขลา