วันอังคาร ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2564

วันอังคารที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2564

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๘ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๔

วันนี้ เวลา ๑๕.๑๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรม
ราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสามัญประจำปี คณะกรรมการบริหาร
มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔