วันอังคาร ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2562

วันอังคารที่ 9 เมษายน พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันอังคาร ที่  ๙  เมษายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๒

 

วันนี้ เวลา ๑๕.๓๕ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง
จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ ณ อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราโชวาท ความว่า ตามที่ได้รายงาน
ให้ทราบว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏได้ดำเนินงานพัฒนาท้องถิ่นอย่างจริงจัง ควบคู่ไปกับการพัฒนาการศึกษา
ให้มีคุณภาพสูงขึ้นนั้น น่าพอใจอย่างมาก กล่าวได้ว่า ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันแห่งนี้ มีความรู้ความสามารถเป็นพื้นฐานที่ดี เหมาะที่จะเป็นผู้นำและเป็นกำลังหลักในการพัฒนาท้องถิ่นได้ ดังนั้น
เมื่อออกไปประกอบอาชีพการงาน ไม่ว่าจะเป็นงานใด อยู่ ณ ที่ใดก็ตาม นอกเหนือจากงานในหน้าที่แล้ว
ทุกคนจึงควรจะได้ถืองานพัฒนาท้องถิ่น เป็นงานสำคัญอีกอย่างหนึ่งด้วย หากบัณฑิตทุกคนเข้าใจดังนี้
แล้วนำความรู้ความสามารถและประสพการณ์ที่มีอยู่ มาปรับใช้ในการปฏิบัติให้บังเกิดผล แต่ละท้องถิ่น
อันเป็นรากฐานของประเทศ ก็จะมีความเจริญวัฒนายิ่ง ๆ ขึ้น และส่วนรวมคือชาติบ้านเมือง ก็จะมีความ
เจริญมั่นคงอย่างแท้จริง