วันอังคาร ที่18 ธันวาคม พ.ศ.2561

วันอังคารที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๑๘ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๑๐.๒๓ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จไปทรงเปิดงาน “ฉลองครบ ๖๐ ปี บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด” ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ออกรับ นายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และข้าราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
นำ ผู้ทำคุณประโยชน์แก่ศาลรัฐธรรมนูญและสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ รับเข็มวิทยฐานะ และนำ
ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ ๕ ประจำปี ๒๕๖๐
รับประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง
อนึ่ง เมื่อวันจันทร์ ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๗ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
ในพื้นที่จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑
ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
เวลา ๑๐.๓๕ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารพระราชทาน ๒๒ ณ โรงพยาบาลท่าสองยาง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ซึ่งมีพระราชดำริให้สร้างขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เพื่อเป็นอาคารส่งเสริมสุขภาพและเอนกประสงค์ จัดบริการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกให้ได้มาตรฐานครบวงจร รองรับผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น เป็นศูนย์กลางรวบรวมและจัดแสดงภูมิปัญญาด้านการแพทย์ของราษฎรที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้าน อันจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างยั่งยืน
เวลา ๑๓.๔๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง ห้องเรียนสาขาบ้านทีชอแม ตำบลท่าสองยาง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ซึ่งอยู่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ เปิดสอนและดำเนินงานตามพระราชดำริ ฯ ตั้งแต่ปี ๒๕๔๕ นักเรียนทุกคนเป็นชาวปกาเกอะญอ ปัจจุบันผู้ปกครองเห็นความสำคัญของการศึกษา ส่งบุตรหลานไปเรียนให้ได้รู้ภาษาไทยเพิ่มขึ้น ทั้งยังใส่ใจเข้าร่วมชั้นเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับผู้ใหญ่ ทำให้ชาวบ้านเริ่มฟังและสื่อสารภาษาไทยได้มากขึ้น จากการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ทำให้สุขภาพอนามัยของเด็กดีขึ้น เยาวชนมีโอกาสทางการศึกษา
เท่าเทียมกัน สำหรับการสานต่องานโครงการตามพระราชดำริ จะเร่งขยายผลให้ผู้ปกครองได้เรียนรู้เรื่องการทำเกษตร ให้เมล็ดพันธุ์ผักไปเพาะปลูก ผลผลิตส่วนหนึ่งเก็บไว้บริโภค และอีกส่วนหนึ่งจำหน่ายผ่านระบบสหกรณ์โรงเรียน ใช้เป็นวัตถุดิบประกอบอาหารกลางวัน อีกหนึ่งกิจกรรมที่เริ่มเห็นผลสำเร็จ คือ โครงการจัดการศึกษา
/ เพื่อพัฒนา…..

– ๒ –

เพื่อพัฒนาครูในถิ่นทุรกันดารบนพื้นที่ชายแดนไทย – เมียนมา ด้านจังหวัดตาก มีมหาวิทยาลัยนเรศวร
สนองพระราชดำริ พบว่า ครูสามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดแก่นักเรียน ทำให้ผลการเรียนดีขึ้นในหลายวิชา
แต่สิ่งที่ต้องส่งเสริมเพิ่มเติม คือ เรื่องการรักษาสุขอนามัย ยังตรวจพบหนอนพยาธิในนักเรียน และมีเด็ก
น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ ต้องให้เด็กใส่รองเท้า และทำความสะอาดร่างกายให้เป็นนิสัย ในวันนี้ มีหน่วยทันตกรรมพระราชทาน จากมหาวิทยาลัยมหิดล และหน่วยแพทย์พระราชทาน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรค ทำฟัน และให้ความรู้แก่ประชาชนด้วย
เวลา ๑๖.๒๘ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
ไปยังศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคะเนจือทะ ตำบลแม่อุสุ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
ทรงติดตามการจัดการเรียนการสอนให้แก่เด็กในพื้นที่ห่างไกล ปัจจุบันมีนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา
ถึงระดับประถมศึกษา รวม ๑๒๘ คน โดยอยู่ในความรับผิดชอบของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๔
จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษา ดำเนินงานเสริมสร้างศักยภาพของเด็กในด้านวิชาการ เพื่อให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น รวมทั้งพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ควบคู่การปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ จากการดำเนินงานที่ผ่านมา นักเรียนเข้าใจภาษาไทย สามารถอ่านออกและเขียนได้มากขึ้น แต่ยังมีปัญหาด้าน
การแปลความหมาย นอกจากนี้ ยังดำเนินโครงการตามพระราชดำริด้านการเกษตร ทั้งการปลูกพืชผักสวนครัว การประมง และการปศุสัตว์ เพื่อเป็นความรู้พื้นฐานให้นักเรียนนำไปประยุกต์ใช้ในครัวเรือน และยังได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน ซึ่งจะส่งผลให้ร่างกายเจริญเติบโตสมวัย มีสุขภาพอนามัยที่ดี มีรายได้เสริมจากกองทุนกิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ด้านการฝึกอาชีพ ส่งเสริมให้รู้จักการทอผ้าปกาเกอะญอ นำมาประยุกต์เป็นกระเป๋า และเสื้อผ้า ซึ่งมีลวดลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น โดยมีกลุ่มชมรมศิษย์เก่าเข้าไปทำการฝึกสอน เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสามารถนำไปใช้เป็นอาชีพในอนาคต ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทาน กรมป่าไม้ และสำนักงาน กปร. ร่วมกันจัดหาแหล่งน้ำเพิ่มเติม ด้วยการก่อสร้างฝายทดน้ำขนาดเล็ก พร้อมระบบท่อส่งน้ำและถังเก็บน้ำ
เพื่อให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค สมควรแก่เวลา จึงเสด็จพระราชดำเนินกลับที่ประทับแรม
ณ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก