วันอังคาร ที่25 ธันวาคม พ.ศ.2561

วันอังคารที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2561

วันอังคาร ที่ ๒๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๐๙.๐๑ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเป็นประธานการประชุมกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมตึกวชิราลงกรณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๓.๕๕ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๓.๓๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ออกรับนายธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถาน แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร และที่ปรึกษา นำ นิสิต นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่มีผลการเรียนดี และสอบได้เป็นที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ รับเหรียญรางวัลเรียนดี และผู้ได้รับรางวัลการประกวดตำราดีเด่นทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๑ รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง