วันอังคาร ที่4 ธันวาคม พ.ศ.2561

วันอังคารที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2561

วันอังคาร ที่ ๔ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๐๖.๒๒ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม
เวลา ๐๘.๕๘ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ไปทรงเปิด “อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘” ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
เวลา ๐๙.๐๕ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท
ความว่า บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย มีความรู้และความสามารถพร้อมแล้ว ย่อมกระตือรือร้นใฝ่ใจที่จะประกอบอาชีพการงานสร้างสรรค์ความสำเร็จ แต่เมื่อออกไปทำงานจริง อาจจะพบว่า งานที่ต้องปฏิบัตินั้นเป็นงานหนัก งานยาก งานใหญ่ ดูจะเกินกำลังความรู้ความสามารถที่จะปฏิบัติให้สำเร็จได้ บัณฑิตจึงจำเป็นต้องมีความอดทน และมีความศรัทธา ความอดทน จะช่วยให้คนเราไม่ย่อท้อหรือหวั่นไหว ต่อปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนความยากลำบากในการทำงาน ส่วนความศรัทธาเชื่อมั่นว่าวิชาการเป็นเครื่องมืออย่างสำคัญสำหรับใช้ปฏิบัติงาน จะช่วยให้คนเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจศึกษาวิชาการ และติดตามข้อมูลข่าวสารอยู่เสมอ เพื่อพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถเพียงพอที่จะทำงานให้สำเร็จ จึงขอให้บัณฑิตทั้งหลายพยายามฝึกฝนความอดทน และปลูกฝังความศรัทธาที่ถูกต้องดังที่กล่าวมานี้ แล้วตั้งใจปฏิบัติงานทุกอย่างโดยเต็มกำลังความรู้ความสามารถ ถ้าทำได้ ความสำเร็จในการประกอบอาชีพการงาน ที่ทุกคนปรารถนา ก็จะเป็นจุดหมายที่อยู่ไม่ไกลเกินไปนัก
เวลา ๑๒.๓๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๒๙ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด “อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖๓ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๖๑” ณ โรงเรียนผดุงนารี อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

/ อนึ่ง เมื่อวันจันทร์…

– ๒ –

อนึ่ง เมื่อวันจันทร์ ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๓๑ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเปิดไฟประดับต้นคริสต์มาส ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร